Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet dekker læringsdesign i skole og arbeidsliv og gir en innføring i ulike tilnærminger. Fra undervisningsteknologiske tradisjoner til praksisnær forskning og pedagogisk utviklingsarbeid. Sosiokulturelle tilnærminger representerer et mellomstandpunkt. Videre blir prinsipper for brukermedvirkning vektlagt, og studentene inviteres til å jobbe med case der de skal designe nye læringsomgivelser.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Designbegrepet har glidd inn i pedagogikkfaget – delvis som en respons på betydningen av digital teknologi i utviklingen av nye læringsomgivelser.

Studenten skal kjenne til teoretiske perspektiver på hvordan brukerperspektiver påvirker opplæringssammenhenger ved at lærere, instruktører, veiledere og lærende selv er med på å konstruere egen læringsarena.

Studentene skal kunne gjøre rede for hvordan begrep som pedagogisk utviklingsarbeid er betegnende for denne trenden som i stor grad støtter seg til ulike former for veiledningsprinsipper.

Ferdigheter
Ved å ta dette emnet utvikler studentene generelle ferdigheter i å tilrettelegge for læring samt tilpasse pedagogiske prinsipper til konkrete læringsutfordringer.

Generell kompetanse
Studentene skal tilegne seg forutsetninger for å kunne beskrive, forklare og ivareta designperspektivet i av verktøyutvikling og en forståelse av pedagogisk tilrettelegging i ulike institusjonelle kontekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger
Løsning av case-oppgaver
Gruppediskusjoner
Praktiske øvelser

Adgang til undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Studenter som ikke møter mister plass på emnet. Studenter som blir syke eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd

Eksamen

Arbeidskrav: (løsning av case-oppgave i gruppe m/muntlig presentasjon)

Studiekrav: Individuell oppgave (5 sider)

Arbeidskrav og studiekrav blir kunngjort ved semesterstart.

Arbeidskrav og Studiekrav skal gjennomføres i samme semester. Ved stryk eller forbedring av karakter må studenten søke undervisningsopptak på nytt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun studiekrav er grunnlag for karakter

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det vil ikke bli tilbudt undervising i dette emnet.

Eksamen

Det vil ikke bli tilbudt eksamen i dette emnet.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo