Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet behandles både deskriptiv og analytisk (slutnings-) statistikk. Hovedvekten ligger på begreper som korrelasjon, signifikans og estimering, nærmere bestemt signifikanstesting og estimering av gjennomsnitt, t-test for uavhengige og avhengige data samt estimering, signifikanstesting og estimering av Pearsons r, firefelts punkt-korrelasjon og signifikanstesting av kategoriske data. Regresjonsanalyse.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal skal kjenne til grunnleggende begreper innen deskriptiv og analytisk statistikk og ha forståelse for hvilke analyser som er relvante for ulike typer data og forskningsspørsmål.

Ferdigheter

Du skal kunne:

  • gjøre rede for og anvende grunnleggende statistiske begreper og metoder.
  • Analysere og kritisk vurdere forskningslitteratur og forskningresultater der statistiske metoder er brukt.
  • Tolke utskrifter fra statistiske metoder som hjelpemidler i framtidige yrkessituasjoner

Generell kompetanse

Du skal skal kunne kunne lese med utbytte og vurdere kritisk forskningslitteratur der statistiske metoder er benyttet, og kunne tolke utskrifter fra statistiske programpakker på en reflektert måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk.

Undervisning

Forelesninger og seminar.

Deltakelse i seminar er obligatorisk. Det kreves minst 80 prosent fremmøte. Arbeid med studiekrav er en del av seminaret. Det settes av en egen seminargang til oppgaveregning under veiledning (jfr.studiekrav). Studentene vil få to muligheter til å gjennomføre denne oppgaveregningsdagen.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

  1. Minimum 80 prosent deltakelse i seminaret
  2. Skrftlig individuell hjemmeoppgave

Frist for og omfang av arbeidskrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Alle arbeidskrav skal være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle skriftlige og trykte hjelpemidler tillatt. Du vil i tillegg få tilgang til avansert kalkulator via Inspera.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun skriftlig eksamen er grunnlag for sensur.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som har fått godkjent begge arbeidskrav, men ikke bestått eksamen eller ikke møtt til eksamen, kan melde seg opp til eksamen på nytt uten å ta arbeidskravene på nytt.

Studenter som ikke har fått godkjent arbeidskravene, må følge emnet på nytt og gjennomføre begge kravene på nytt. Fravær på mer enn 20% av semiaret fører automatisk til "ikke godkjent", uavhengig av fraværsgrunn.

Gjennomføring av arbeidskrav må gjøres i semester med undervisning (høstsemesteret). Studenter som vil ta eksamen i semester uten undervisning må ha bestått arbeidskravene tidligere.

Trekk fra eksamen

En student kan følge emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstil seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb. Se trekkfrist på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering høst 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emne tilbys for siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emne tilbys for siste gang vår 2020.

 

Undervisningsspråk

Undervisningen kan være både på norsk og engelsk. Detaljer finnes i timeplanen.