PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Kort om emnet

Emnet er under avvikling, tilbys siste gang våren 2022

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der du viser innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Du får oppnevnt veileder i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Studenter som ikke ønsker å arbeide individuelt med masteroppgaven, kan søke tilknytning til et prosjekt sammen med medstudenter og en lærer.

Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven. Alt om masteroppgaven er en egen nettside med oversikt over formelle krav, ressurser og all praktisk informasjon til hjelp i din oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur.

Hva lærer du?

Masteroppgaven bør korrespondere med og bidra til formålet med studiet som helhet, likevel slik at visse sider ved studiets formål særlig aktualiseres gjennom arbeidet med masteroppgaven (oppøving til selvstendig arbeid, kritisk tenkning, kjennskap til forskningsprosesser, faglig fordypning).

Arbeidet med masteroppgaven skal videre dyktiggjøre studentene til å kunne se hvordan- og med hvilke begrensninger, pedagogiske problemer kan belyses forskningsmessig. Studentene skal kunne benytte innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og eventuelt planlegge forskningsopplegg i forbindelse med problemer i tilknytning til eget arbeid. De skal kunne formulere problemstillinger for slike forskningsopplegg.

Arbeidet med masteroppgaven skal bidra til at studentene selv kan inngå som deltakere i forskningsopplegg. Studentene skal kunne analysere kritisk og vurdere hvilke bidrag annen forskning eventuelt kan bidra med til pedagogisk praksis og teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk, studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO. En masteroppgave kan kun inngå i èn mastergrad.

Undervisning

Undervisningen rettet mot oppgavestudenter består av forskningsseminar og veiledning.

Forskningsseminar

Innholdet i forskningsseminarene er knyttet til forskning og forskere ved Pedagogisk forskningsinstitutt og eventuelle samarbeidspartnere. Arbeidsformen varierer fra tema til tema, men er i hovedsak seminarer og foregår i relativt små grupper hvor målsetningen er å diskutere og belyse teori og forskning innen den enkelte forskers fagfelt.

I noen tilfeller vil undervisningen være knyttet direkte til forskningsprosjekter og studenter vil få mulighet til å skrive masteroppgave innenfor prosjektene.

I andre tilfeller bringer studentene inn sine egne problemstillinger og tekster innenfor seminarets tema til diskusjon. For nærmere beskrivelse av undervisningens innhold samt tid og sted, se forskningsseminarsidene

Veiledning

Veiledning på masteroppgaven består av veileders forberedelser og lesing av studentens tekster, og av veiledningssamtaler om arbeidet med oppgaven.

Veiledningssamtalen kan også foregå på telefon eller e-post hvis det er hensiktsmessig for studenten. Behovet for veiledning vil variere, men studentenes følte behov for hjelp må være retningsgivende for omfanget av veiledningen. Veiledningen skal dog ikke overstige 30 timer, inkludert veileders tid til lesing.

Godt forberedte veiledningstimer fra begge parter, gir bedre og raskere avsluttet avhandling. Mer informasjon om prosjektbeskrivelsen og veiledning finner du på nettsiden Alt om masteroppgaven

Se forøvrig informasjon på semestersiden for gjeldende semester.

Eksamen

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller:

Vårsemester: 1. mai og 1.juni

Oppgaver som leveres innen 1. mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni. Oppgaver som leveres senere enn 1. mai og ikke senere enn 1. juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemesteret: 1. november og 1. desember

Oppgaver som leveres innen 1. november vil normalt få sensur innen utgangen av desember. Oppgaver som leveres senere enn 1. november og ikke senere enn 1. desember vil normalt få sensur i løpet av januar.

Gå til nettsiden Alt om masteroppgaven og les om ferdigstillelse og innlevering under "Trykking og innlevering" og "Eksamen". 

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder IKKE være tilgjengelig for klagekommisjonen.

 

Begrunnelse og klage

Ved klagesensur vil veileder IKKE være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke leverer og er meldt til eksamen, må du huske å trekke deg innen fristen, som er 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Annet

Skal din oppgave klausuleres, det vil si at du ikke ønsker at den skal være offentlig etter at eksamen er avlagt? Informasjon og retningslinjer

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang våren 2022

Eksamen

Vår og høst

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk