PED4040 – Forskningsmetode og vitenskapsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Vitenskapsteoretiske perspektiver, med fokus på emner som kunnskap og sannhet
  • Validitetsproblem ved ulike typer slutninger (slutninger om kausalitet, overføring av forskningsresultater til andre kontekster, forholdet mellom teori og empiri)
  • Ulike varianter av tiltaksstudier og kartleggingsstudier innenfor kvalitativ og kvantitativ tradisjon
  • Forskningsetiske problemstillinger

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomgått kurset skal du kunne

  • Vise innsikt i vitenskapsteoretiske, metodologiske og forskningsetiske spørsmål i forbindelse med pedagogisk forskning
  • Analysere og vurdere forskning og forskningsresultater på et vitenskapsteoretisk og metodologisk grunnlag
  • Vurdere hvilke forskningsmetodiske angrepsvinkler (design, datainnsamlingsmetoder, analysemetoder) som passer til ulike typer problemstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i pedagogikk. Andre søkere kan vurderes etter individuell søknad til Institutt for pedagogikk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger.

Eksamen

Skriftlig eksamen 8 timer.

Informasjon om sitat og kildebruk/informasjon om fusk

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Gjennomgang før eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering høst 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emne tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emne tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk