PED4410 – Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i hvordan et stadig mer globalisert kunnskapssamfunn endrer vilkårene for kunnskapsorganisering og læring i profesjoner. I tillegg gir emnet en oversikt over hovedperspektiver og metoder innen kompetanseutvikling og arbeidslivspedagogikk på individ- og gruppenivå

Innhold i emnet omfatter:

  • gjennomgang av profesjonenes utviklingshistorie med vekt på overgangen til et globalisert kunnskapssamfunn
  • teorier om profesjonskunnskap og profesjonell ekspertise
  • teorier om ”kunnskapens maskinerier” – om kunnskapens sosial produksjon, distribusjon og validering
  • teoretiske og empiriske studier av ulike typer kunnskapspraksiser og organiseringen av disse
  • analyser av ulike case med tanke på å identifisere spesifikke kjennetegn på profesjonskunnskap og hvordan disse eventuelt endres i et globalisert kunnskapssamfunn
  • introduksjon til forskjellige perspektiver og metoder innen kompetanseutvikling og arbeidslivspedagogikk på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

Hva lærer du?

Kunnskaper og ferdigheter
Studentene skal
- kunne redegjøre for grunntrekkene i profesjonenes utviklingshistorie med vekt på nyere tids utfordringer
- kunne identifisere spesifikke kjennetegn ved profesjonskunnskap og demonstrere kunnskap om ulike teorier om hvordan disse endres i et globalisert kunnskapssamfunn
- kjenne hovedtrekkene ved et klassisk sosiologisk, diskursivt og semiotisk perspektiv på kunnskapsdynamikker i profesjoner
- demonstrere forståelse for kunnskapsdynamikkers identitetsskapende og formative rolle
- kunne kritisk drøfte betydningen av, og vilkårene for, kunnskapsdrevet læring i profesjoner
- identifisere aktuelle metoder for analyse og implementering av lærings- og opplæringsmetoder


Generell kompetanse
Kompetanse i å tilpasse teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med opptak til master i pedagogikk, studieretning KUL har plass på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har gjennomført 1. semester av studieretningen Kunnskap, utdanning og læring på masterprogrammet i pedagogikk, eller har tilsvarende kunnskapsnivå.

Undervisning

-Kortere innledende forelesninger ved emneansvarlig lærer.
-Seminarvirksomhet og gruppearbeid der studentene inntar en aktiv rolle.
-Analyse, vurdering og drøfting av eksempler og case.
Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen.

Undervisningen på emnene i 2.semester på masterprogramemt samkjøres slik at undervisningen og praksis samlet sett går gjennom hele semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet omfatter ett arbeidskrav og en avsluttende felles eksamen på 4 timer.

Arbeidskrav

Essayoppgave etter oppgitt tema, skrevet i grupper. Det kan i særlig tilfellet gis dispensasjon til å skrive individuelt. Omfang av oppgaven skal være: Gruppe på 2-3 medlemmer; 4-6 sider. Gruppe på 4-5 medlemmer; 7-9 sider. Individuelt; 2-3 sider.

Arbeidskravet må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til den avsluttende eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Nærmere retningslinjer og frister for arbeidskrav vil bli kunngjort ved semesterstart.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledning PED4410

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun eksamen er grunnlag for sensur på emnet. 1 sensor

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Arbeidskrav og hjemmeeksamen må gjennomføres i samme semester .Studenter som ikke har bestått hjemmeeksamen, men har fått godkjent arbeidskravet, kan gå opp til ny eksamen uten å avlegge arbeidskravet på nytt. Arbeidskravet er gyldig i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk