Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 • Emnet handler om hvilken betydning IKT har hatt og vil få for organiseringen av arbeid, fritid og skole. De siste 10-15 årene har IKT blitt en integrert del av de fleste aktiviteter vi deltar i. Emnet gir innblikk i hvilke implikasjoner dette har for hvordan vi lærer, arbeider og samhandler med hverandre og med sentrale institusjoner i samfunnet.
 • Emnet gir innsikt i ulike teoretiske perspektiver på samspillet mellom teknologi, samfunn og kultur både på et overordnet samfunnsmessig nivå og et konkret samhandlingsnivå.

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • Studentene skal utvikle kunnskaper om grunnleggende perspektiver på forholdet mellom teknologi og sosiokulturelle prosesser. De skal få innsikt i deterministiske og konstruktivistiske perspektiver på forholdet mellom teknologi og samfunn.
 • Studentene skal settes i stand til å redegjøre for sentrale trekk ved Norsk utdanningspolitikk på området IKT i utdanning slik dette har artet seg de siste 10 til 15 årene.
 • Studentene skal få kjennskap til analyse og vurdering av IKT’s betydning for samfunnsmessige endringer med særlig vekt på endrede kunnskaps og kompetansekrav.

Ferdigheter

 • Studentene skal settes i stand til å analysere forholdet mellom teknologi og sosiale/kognitive prosesser i ulike virksomheter.
 • Studentene skal lære å analysere hvilke krav til kompetanse innføring av ny teknologi fordrer i ulike typer virksomheter.

Generell kompetanse

 • Studentene skal lære å bruke pedagogisk kunnskap for å løse problemer i ulike virksomheter.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å tilpasse teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Ingen obligatoriske krav ut over opptakskravet til masterprogrammet.

Alle studenter med opptak til master i pedagogikk, studieretning KUL har plass på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført 1. semester på masterstudiet.

Undervisning

I emnet brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, nettbaserte aktiviteter og gruppeprosesser knyttet til løsning av ulike typer case. Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Gruppearbeid hvor studentene for eksempel skal vurdere design av IKT-løsninger og hvordan disse kan integreres i læringsaktiviteter. Arbeidet skal presenteres muntlig.

Arbeidskrav må være bestått før studentene kan gå opp til avsluttende eksamen (studiekravet).

Eksamen:

 • En 3 dagers individuell hjemmeeksamen

Nærmere retningslinjer og frister for arbeidskrav og studiekrav kunngjøres ved semesterstart.

Sensorveiledning vår 2019

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun hjemmeeksamen er grunnlag for karakterfastsettingen.

Faglærer godkjenner arbeidskravet. Studiekravet har èn sensor.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Arbeidskrav og skriftlig eksamen må gjennomføres i samme semester. Hvis en student stryker på skriftlig eksamen, men har gjennomført arbeidskravet, kan studenten gå opp til ny eksamen neste gang emnet tilbys ordinært. Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne VÅR 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk