PED4470 – Utdanning,læreplaner og undervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser læreplanteoretiske og didaktiske sider ved utdanningsreformer, innovasjon og utviklingsarbeid. Forandringer analyseres i et historiske og institusjonelt perspektiv relatert til globalisering og bruk av sammenliknende studier.

I undervisningen drøftes sammenhengen mellom utdanningspolitikk, læreplanreform og det pedagogiske arbeidet i skolen. Studier av fag, undervisning og læring står sentralt.

 

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • Du skal kunne vise innsikt i læreplanteoretiske- og didaktiske perspektiver på reformer, innovasjoner og utviklingsarbeid i skolen.
 • Du skal kunne identifisere endringer som følger av globaliseringsprosesser, standarder og utfordringer som forbindes med kunnskapssamfunnet.
 • Du skal kunne drøfte hvordan utdanningsreformer har bidratt til utvikling av enhets- og fellesskolen.
 • Du skal kunne demonstrere hvordan utdannings- og læreplanreformer endrer måter å styre skolen på i lys av samfunnsutviklingen.
 • Du skal kunne bruke samfunnsrettede perspektiv for å analysere hvordan utdannings- og læreplanreformer bidrar i styring av skolen.
 • Du skal ha kjennskap til måter fag, undervisning og læring organiseres på i skolen.
 • Du skal kunne vise hvordan organisering av fag, undervisning og læring på, bidrar til forbedring og fornyelse av pedagogisk praksis.

Ferdigheter

 • Du skal kunne analysere og vurdere implikasjoner av nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk for reform- og læreplanarbeid i utdanningssektoren.
 • Du skal kunne drøfte ulike måter å håndtere dagsaktuelle problemer på i spennet mellom utdanningspolitikk og pedagogisk praksis.
 • Du skal kunne drøfte og vurdere konsekvenser av ulike læreplantyper for planlegging, organisering og vurdering av undervisning i skolen

Generell kompetanse og danning

 • Du skal kunne bruke kunnskaper om læreplan og didaktikk sammen med annen aktuell forskning i vurderinger av sentrale utfordringer og konfliktområder i dagens grunnopplæring.
 • Du skal kunne lese akademisk litteratur, skrive fagtekster og fremstille aktuelle temaer i muntlig kommunikasjon på en slik måte at andre kan forstå deg.
 • Du skal kunne bidra i formidling av relevant forskning om utdannings- og læreplanreformer og gjennomføre konstruktive og kritiske analyser reformer, innovasjoner og utviklingsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk i masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kunnskap, utdanning og læring, spesialisering Læreplanarbeid, undervisning og vurdering. Hvis du har valgt og fått innvilget fordypning innen læreplanarbeid, undervisning og vurdering, er du sikret plass på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at emnene i første år av studieretningen på masterstudiet er gjennomført.

Undervisning

Emnet vil ha ulike undervisnings- og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger, seminarer og bruk av læringsplatformen Canvas. Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen, blant annet gjennom arbeid i grupper, presentasjoner i plenum og aktiviteter i Canvas.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Du må ha gjennomført og fått godkjent to arbeidskrav før du går opp til eksamen. Frister for arbeidskravet, samt nærmere retningslinjer for gjennomføring av kravet vil bli presentert ved semesterstart.

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1 

 • Du velger enten:

Individuelt eller gruppevis presentasjon av et tema eller en problemstilling knyttet til modulens litteratur eller et aktuelt utdanningspolitisk dokument.

Temaet eller problemstillingen skal oppgis av faglig ansvarlig.

 • Eller:

Skrive et kort essay om et oppgitt tema eller problemstilling. Essayet skal være minimum 6 og maksimum 8 sider.

Arbeidskrav 2 

Du skal utarbeide et notat basert på en analyse av en relevant tekst som blir utdelt av faglærer ved semesterstart. I drøftingen benytter du den anbefalte pensumlitteraturen og/eller tilsvarende faglitteratur. Notatet skal være på minimum 6 og maksimum 8 sider.

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen på 10 dager. Oppgaven skal være på minimum 8 og maksimum 10 sider.

Sensorveiledning

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun hjemmeeksamen er grunnlag for sensur. To sensorer på emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Arbeidskrav som er godkjent, vil være gyldige i to år. Hvis du har godkjente arbeidskrav, men stryker til eksamen, kan du gå opp til ny eksamen i emnet neste gang eksamen tilbys ordinært.

Hvis du ikke har bestått arbeidskravene, må du melde seg til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre de ikke godkjente arbeidskravene på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2020.

Undervisningsspråk

Hovedsakelig norsk, engelsk kan inngå på enkelte deler.