PED4590 – Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2022.

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der kandidaten viser innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Studentene skal komme tidlig i kontakt med potensielle veiledere, og alle studenter får oppnevnt en veileder i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Det er anbefalt å utvikle problemstillingen til masteroppgaven i samarbeid med potensielle veiledere og i den grad det er mulig, søke tilknytning til et prosjekt sammen med medstudenter og en lærer.

Studenter oppfordres til å knytte sitt masteroppgavearbeid til pågående forskning ved IPED og/eller UV.

Alt om masteroppgaven er en egen nettside med oversikt over formelle krav, ressurser og all praktisk informasjon til hjelp i din oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur. 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven lære å se hvordan - og med hvilke begrensninger, pedagogiske problemer kan belyses forskningsmessig. Studentene skal tilegne seg oppdaterte kunnskaper om det forskningsfelt som oppgavens problemstilling er relatert til.

Ferdigheter

Studentene skal kunne

  • benytte innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og eventuelt planlegge forskningsopplegg i forbindelse med problemer i tilknytning til eget arbeid. De skal kunne formulere problemstillinger for slike forskningsopplegg, samt drøfte metoder for datainnsamling og analyse.
  • utvikle et oppgaveprosjekt som har høy faglig kvalitet i dialog med relevant forskningsmiljø.
  • analysere kritisk og vurdere hvilke bidrag annen forskning eventuelt kan bidra med til pedagogisk praksis og teori.

Generell kompetanse

Masteroppgaven bør korrespondere med og bidra til formålet med studiet som helhet, likevel slik at visse sider ved studiets formål særlig aktualiseres gjennom arbeidet med masteroppgaven (oppøving til selvstendig arbeid, kritisk tenkning, kjennskap til forskningsprosesser, faglig fordypning).

Arbeidet med masteroppgaven skal bidra til at studentene selv kan inngå som deltakere i forskningsopplegg.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk, studieretning kommunikasjon, design og læring (KDL).

Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen. Studenten kan delta i undervisningen rettet mot masteroppgaven fra første semester av masterstudiet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Eksamen i alle øvrige emner i studieprogrammet (90 studiepoeng) må være gjennomført (innebærer også bestått) før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Undervisning

Undervisning på emnet PED4590 tilbys ikke lenger. Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2022.

Veiledning

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk, jf. §2.5.7 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO. Veiledning kan foregå i gruppe eller individuelt. Veileder tildeles av instituttet på grunnlag av det arbeidet som er blitt gjort i forbindelse med utvikling av prosjektbeskrivelse. Veileder og student inngår en skriftlig avtale om veiledning.

Veiledning på masteroppgaven består av veileders forberedelser og lesing av studentens tekster, og av veiledningssamtaler om arbeidet med oppgaven. Veiledningssamtalen kan også foregå på telefon eller e-post hvis det er hensiktsmessig for studenten. Behovet for veiledning vil variere, men studentenes følte behov for hjelp må være retningsgivende for omfanget av veiledningen. Veiledningen skal dog ikke overstige 30 timer, inkludert veileders tid til lesing.

Godt forberedte veiledningstimer fra begge parter, gir bedre og raskere avsluttet avhandling. Se for øvrig til nettsiden Alt om masteroppgaven for informasjon gjeldende veiledertildeling og om veiledning.  

Forskningsseminar for masterstudenter

Det anbefales at studentene utformer prosjektbeskrivelse i samarbeid med en veileder som driver med forskning i IKT & læring, enten i skole, kultursektor eller arbeid.  Da vil studenten få faglig gode tilbakemeldinger på tekstene som utvikles. I tillegg får medstudenter anledning til å komme med tilbakemeldinger. For nærmere beskrivelse av undervisningens innhold, samt tid og sted, se semestersiden.

Det tilbys seminarer innen ulike forskningsfelt hvert semester. I seminarene får studentene anledning til å bli kjent med aktuell pedagogisk forskning og får mulighet til å arbeide med utvikling av prosjektbeskrivelsen og videre arbeid med masteroppgaven i tilknytning til de ulike forskningsmiljøene.

Seminarene kan følges i alle semestre, men er særlig aktuelle i 3. og 4. semester av studiet. Disse seminarene er felles for de fire studieretningene på masterprogrammet. Det anbefales at studentene følger seminarene som er relevant for studieretningen KDL og der de får mulighet for å opprette kontakt med aktuelle veiledere.

Emnet bygger videre på oppgaveforberedende aktiviteter fra PED4580 – Praksis. Oppgaveforberedende aktiviteter avsluttes med innlevering av prosjektbeskrivelse, som skal utvikles i samarbeid med en veileder. Det er obligatorisk å levere prosjektbeskrivelse og søknad om veileder. Prosjektbeskrivelse og søknad om veileder skal leveres i semesteret FØR masteroppgaven skrives (normalt 3. semester). Frister kunngjøres på semestersiden.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2022.

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester, hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

På grunn av situasjonen med koronaviruset er det gjort endringer i innleveringsfristen for oppgaven som gjelder for vårsemesteret 2020, se informasjon om endret frist for innlevering av masteroppgaven grunnet koronaviruset.

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller.

Vårsemester: 1. mai og 1. juni

Oppgaver som leveres innen 1. mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni. Oppgaver som leveres senere enn 1. mai og ikke senere enn 1. juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemesteret: 1. november og 1. desember

Oppgaver som leveres innen 1. november vil normalt få sensur innen utgangen av desember. Oppgaver som leveres senere enn 1. november og ikke senere enn 1. desember vil normalt få sensur i løpet av januar.

For mer informasjon om innlevering og trykking av masteroppgaven, se Alt om masteroppgaven 

UVs retningslinjer for sensur av masteroppgaven

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Ved klagesensur vil veileder IKKE være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KDL.

Eksamen i alle øvrige emner i studieprogrammet (90 stp) må være gjennomført (inkludert bestått) før oppgaven kan leveres til sensur.

Trekk fra eksamen og antall eksamensforsøk

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen, kan ikke leveres på ny i bearbeidet form.

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare leveres én gang på ny som et nytt eksamensforsøk og da innen avtalt tidspunkt (normalt 6 mnd) og i bearbeidet form.

Antall forsøk for levering er maksimalt 2. Studenter som har registrert eksamensmelding, men likevel ikke leverer, vil få registrert et tellende forsøk. For å unngå dette, må eksamensmeldingen trekkes før fristen. Fristen for å trekke eksamensmeldingen for masteroppgaven er hhv. 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk