Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i pedagogisk praksis med IKT innenfor studiets fagområder: kommunikasjon, design og læring, slik de er representert i studieretningens temaer.

Emnet består av obligatorisk praksisseminar, oppgaveforberedende aktiviteter ifm PED4590 – Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring (nedlagt). Masteroppgave og to praksisperioder på til sammen 10 uker.

Undervisning

Undervisningen i praksisseminaret er praksisforberedende for de to praksisperioder som skal gjennomføres. Seminaret vil ta opp og diskutere problemstillinger som deltagerne erfarer på praksisstedet. Samtidig vil emnet handle om å analysere praksis, intervenere i praksis, dele praksiserfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over dagens praksis ved å komme med forslag til hvordan denne kan forbedres med bruk av IKT & læring med utgangspunkt i studiets teorideler.

Praksis

Praksis kan foregå i ulike virksomheter i offentlig og privat sektor som arbeider innenfor de felt som studiet tar for seg. I praksisperioden følger studentene arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og deltar i de ulike aktivitetene der i den grad de har forutsetning for det. Studentene kan også tildeles selvstendige oppgaver på praksisstedet. Praksis veiledes av en veileder på praksisstedet. I praksisperiodene skal studentene få innsyn i og erfaring med viktige samarbeidsformer, arbeidsmåter og strategier i praksisfeltet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • Studentene skal utvikle kunnskaper om arbeid med kommunikasjon, design og læring i sentrale institusjoner og kontekster.
 • Studentene skal forstå ulike rasjonaler for pedagogisk praksis med IKT, i formelle og uformelle sammenhenger.
 • Studentene skal utvikle kunnskaper og forståelse for aktuelle utfordringer innenfor de fagområder som studiet tar for seg.

Ferdigheter

 • Studentene skal settes i stand til å ta kvalifiserte og begrunnede valg i relasjon til virksomheters arbeid med tilrettelegging for bruk av e-læring og sosiale medier.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere virksomheters pedagogiske praksis, dilemmaer og forandringsprosesser i slik praksis.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å beskrive, reflektere og dele praksiserfaringer.
 • Studentene skal få erfaring fra arbeid med ulike former for intervensjoner i virksomheters pedagogiske praksis.
 • Studentene skal settes i stand til å utforme, formidle og anvende IKT-baserte løsningsmodeller i relasjon til virksomheters primærarbeid og kompetanseutvikling.

Generell kompetanse

 • Studentene skal lære å bruke pedagogiske teorier og modeller for å vitenskapelig begrunne design, de skal forstå prinsippene for utvikling og innføring av e-læring og sosiale medier i virksomheter.
 • Studentene skal settes i stand til å forholde seg analytisk og kritisk-konstruktivt til pedagogisk praksis.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å veilede om- og å tilpasse teoretiske modeller og teknologiske løsninger til konkrete situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring (KDL).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnene i 1. semester på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KDL må være gjennomført og godkjent for at studenten skal kunne begynne på emnet.

Overlappende emner

Tidligere avlagt praksis i Masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KUL, med spesialisering i LTA, gir fritak for praksisperioden, men ikke fra gjennomføring av studiekravet.

Undervisning

Undervisningstilbudet i emnet består av

 • praksisseminar
 • oppgaveforberedende aktiviteter
 • praksis

I praksisseminaret brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, framlegg fra studenter og gruppeprosesser.

Oppgaveforberedende aktiviteter består av seminar for utvikling av prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven (problemstilling og metode), orientering om instituttets pågående forskning (prosjekter og forskere) og veiledningstilbud. Oppgaveforberedende aktiviteter avsluttes med innlevering av prosjektbeskrivelse som skal utvikles i samarbeid med en veileder. Det er ikke obligatorisk å delta i undervisningen knyttet til oppgaveforberedende aktiviteter, men det er obligatorisk å levere prosjektbeskrivelse og søknad om veileder. Prosjektbeskrivelse og søknad om veileder skal leveres i semesteret FØR masteroppgaven skrives (normalt 3. semester). Frister kunngjøres på semestersiden. Se også PED4590 Masteroppgave.

Praksis

I tillegg til praksisseminaret, skal studentene gjennomføre obligatorisk veiledet praksis. I praksisperioden vil studentene bli veiledet av en veileder på praksisstedet.

Veiledet praksis omfatter 5 uker praksis med 4 dager i uka på praksisstedet og obligatorisk seminar på UiO den 5. dagen (se kommentar under "Annet" nederst på siden). Undervisningen på emnene i programmet samkjøres slik at de samlet har undervisningsaktiviteter gjennom hele semesteret.

Deltakelse i praksisopphold (to perioder à 5 uker med 4 dagers praksis) og seminar er obligatorisk (80% fremmøte). I praksisoppholdet følger studenten normal arbeidstid på praksisstedet. En prosjektbeskrivelse skal leveres i løpet av den siste praksisperioden. Erfaringer som studentene gjør gjennom praksis og praksisarbeidet kan danne grunnlag for prosjektbeskrivelsen.

IPED har avtaler med en del bedrifter om praksisplass for KDL-studenter. Listen over tilgjengelige praksisplasser varierer semester for semester.

Mer informasjon om praksis finner du på denne siden.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet går over to semestre, 2. og 3. semester av studiet. Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan få levere studiekravene.

Eksamenssemester er 3. semester. Eksamensordningen består av tre arbeidskrav og to studiekrav.

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1
Deltakelse i undervisningen er obligatorisk med unntak av undervisning knyttet til oppgaveforberedende aktiviteter.

Arbeidskrav 2
Gjennomføring av praksis på to ganger 5 uker er obligatorisk.

Arbeidskrav 3
Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha et framlegg hvert semester i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med skriftlig underlag til deling med alle.

Studiekrav

 • praksisrapport, ca 5 sider. Denne er erstattet av blogg. Emneansvarlig gir beskjed om innleveringsformen.
 • prosjektbeskrivelse, ca. 6-10 sider (innleveringsfrist 1.desember)

Frister, omfang og krav til arbeidskrav og studiekrav kunngjøres ved semesterstart.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Obligatoriske aktiviteter godkjennes av emneansvarlig.

Praksisrapport: 1 sensor.

Godkjenning av praksis: Veileder på praksisstedet attesterer på gjennomført praksis.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis studenten har gjennomført og fått godkjent alle arbeidskrav, men ikke består studiekravene, kan studenten melde seg til eksamen på nytt neste gang emnet tilbys ordinært uten å gjennomføre noen av arbeidskravene på nytt.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 2 år.

Hvis studenten ikke har fått godkjent arbeidskravene, må studenten gjennomføre de aktuelle kravene på nytt.

Det gis normalt ikke adgang til mer enn én gjennomføring av veiledet praksisperiode på til sammen 10 uker.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Periodisk sluttevaluering av emne 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk