Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er vedtatt nedlagt. Siste ordinære eksamen vil bli gjennomført høsten 2008.

Emnet erstattes av to nye emner: UTVIT1100 OG UTVIT1500. Det vil bli en overgangsordning for studenter som har begynt på emnet våren 2008 eller tidligere. Ordningen innebærer:

 • undervisning i område 1 og 2 høsten 08, delvis samkjørt med undervisning på UTVIT1100.
 • mulighet for å gjennomføre arbeidskrav innen alle fire områder h08.
 • mulighet for å beholde godkjente arbeidskrav fra tidligere semestere.
 • mulighet for å gjennomføre eksamen i alle områder h08, v09 og h09.
 • studenter som mangler arbeidskrav, men ønsker å gjennomføre eksamen v09 og h09, må kontakte Pedagogisk Forskningsinstitutt ved innen 1. februar/ 1. september det semesteret de ønsker å ta eksamen.
 • arbeidskrav gjennomført som del av UTVIT1000, vil IKKE gi fritak for arbeidskrav i emnene UTVIT1100 OG UTVIT1500.

Hvis du har spørsmål om gjennomføring av studiet, bestill veiledning gjennom UV-studentinformasjon!

Emnet blir belyst ut fra et pedagogisk og spesialpedagogisk perspektiv, og omfatter følgende fire områder:

 1. Utdanningsvitenskap som fag og forskningsfelt.
 2. Læring og utvikling.
 3. Undervisning, opplæring og danning.
 4. Sosialisering og oppdragelse.

Område 1: Utdanningsvitenskap som fag og forskningsfelt

Området belyser sentrale kjennetegn ved pedagogikk og spesialpedagogikk, og gir en innføring i vitenskapsteori og metodologi med tanke på studentenes forståelse av forskningsresultater og forskningsbasert litteratur.

Område 2: Læring og utvikling

Innenfor dette området presenteres og drøftes ulike teoretiske perspektiv på hvordan vi som mennesker lærer og utvikler oss. Disse prosessene belyses ved hjelp av biologiske, kognitive og sosiokulturelle forklaringsmåter.

Område 3: Undervisning, opplæring og danning

Området belyser didaktiske forhold som står sentralt når en planlegger og gjennomfører undervisning og opplæring. Slik som undervisningens formål, lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsformer. Gjennom ulike teoretiske tradisjoner og forskningsbidrag drøftes opplæringens vilkår og praksis. Sentralt i denne sammenhengen står spørsmålet om undervisningens danningsoppgave i møte mellom enkeltelev, institusjon og samfunn.

Område 4: Sosialisering og oppdragelse

Innenfor dette området belyses sosialisering som en gjensidig påvirkningsprosess mellom individ og samfunn. Individets identitetsutvikling analyseres i lys av ulike påvirkningsfaktorer som jevnaldergruppen og media, samt sentrale samfunnsendringer. Oppdragelse er en tidsavgrenset prosess knyttet til personer og institusjoner med et oppdrageransvar. Hvordan dette ansvaret skal tolkes, er et grunnleggende tema innenfor utdanningsvitenskap og innebærer både faglige og etiske overveielser.

Hva lærer du?

Emnet gir deg en innføring i sentrale grunnbegreper, tradisjoner og metoder innenfor utdanningsvitenskap. Gjennom emnet lærer du å analysere pedagogiske prosesser rettet mot enkeltindivid, samhandling og samfunnsforhold. Du lærer gjennom deltakelse i studiets undervisnings- og læringsaktiviteter å tenke kritisk og å formulere deg faglig både i muntlig og skriftlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Dersom du har grunnfag i pedagogikk / spesialpedagogikk eller tilsvarende får du fritak for dette emnet. Dersom du likevel velger å ta emnet vil du ikke få studiepoeng for dette.

Undervisning

Emnet er delt i 4 områder, hvert på 10 studiepoeng:

 1. Utdanningsvitenskap som fag og forskningsfelt.
 2. Læring og utvikling.
 3. Undervisning, opplæring og danning.
 4. Sosialisering og oppdragelse.

Det arrangeres forelesninger og seminarer innen hvert område. Det undervises i to områder pr semester. Seminarene kan være ledet dels av faglærer og dels av viderekomne studenter.

Eksamen

Det er knyttet obligatoriske komponenter til studiet. Dette er arbeidskrav, individuelt eller i gruppe, som er knyttet til hvert av de fire områdene. Arbeidskravene bedømmes av seminarleder (faglærer).

Arbeidskrav kan være ulike former for skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), eller ulike former for muntlig framføring/seminarinnlegg (individuelt eller i gruppe).

Nærmere spesifikasjon om de obligatoriske komponentene skal foreligge ved studiestart hvert semester.

Alle obligatoriske komponenter må være fullført og godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av to skriftlige individuelle prøver á 4 timer. En eksamen hvert semester. Hver eksamen teller 50 prosent av den totale karakteren for emnet.

Det gis minst 2 oppgaver å velge mellom til hver eksamen, og oppgavene skal ta utgangspunkt i et pedagogisk og/eller spesialpedagogisk problem som skal drøftes på bakgrunn av relevant litteratur.

Tidligere eksamensoppgaver
http://www.uio.no/studier/emner/uv/pfi/UTVIT1000/UTVIT1000-tidligere-eksamensoppgaver.odt

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår som en obligatorisk del av alle bachelor-program på Pedagogisk Forskningsinstitutt og Institutt for Spesialpedagogikk, inkludert de tverrfakultære studieprogrammene.

Det er forhåndspåmelding til seminargrupper og studentledede kollokviegrupper.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Undervisning

Høst 2008

Emnet har siste undervisningssemester høsten 2008.
Undervisningen blir delvis samkjørt med UTVIT1100.

Eksamen

Emnet legges ned fra og med v09.Siste ordinære eksamenssemetser er h08. Det vil bli tilbudt eksamen i alle delområder også våren 09 og høsten 09.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo