SPED3100 – Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon omfatter

 • språkvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • sekundærvansker
 • metodikk og fagdidaktikk
 • kartlegging, planlegging og opplæring

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Emnet gir kunnskap om ulike utviklingsforstyrrelser og lærevansker sett i relasjon til alderstypisk læring og utvikling. Sentrale begreper og teorier innen de ulike vanskeområdene, nivåer av årsaksforklaringer (nevro/biologisk, kognitivt og miljømessig) og læringsbetingelser kommer i søkelyset.

Man får innsikt i hvordan skole og barnehage kan tilrettelegge for læring og utvikling for (høyfrekvente) grupper med særskilte behov.

Deltakere skal kvalifisere seg for kartlegging, planlegging, undervisning/opplæring og evaluering av tiltak både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Ferdighetsmål

Undervisningen skal bidra til at studentene utvikler ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • reflektere over og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur
 • kontemplere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet
 • anvende faglige kunnskaper på praktiske problemstillinger

Generell kompetanse

Det skal legges grunnlag for studentenes videre profesjonell utvikling gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Målet er at hun/han ut fra sin kompetanse skal kunne

 • delta i spesialpedagogisk og tverrfaglig kartlegging
 • planlegge og gjennomføre tiltak på individ og systemnivå
 • utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen aktuelle forsknings- og anvendelsesområder                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Du må ha opptak til studiet "Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - (årsenhet i spesialpedagogikk)" for å kunne ta dette emnet.

Overlappende emner

Hvis du ønsker å ta SPED3000 etter å ha bestått eksamen i SPED3100, vil du ikke få noe fritak og det vil innebære en studiepoengsreduksjon på 15 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen er lagt opp for å fremme kandidatens læring og inkluderer

Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Eksamen

6 timers individuell skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer.

Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester med ordinær undervisning var høsten 2018.

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Ordinær eksamen tilbys siste gang høsten 2020. Viktig informasjon om smitteverntiltak i Silurveien finner du her.

Undervisningsspråk

Norsk