Hva lærer du?

Når du har fullført årsenheten i antikkens kultur, vil du:

 • kjenne til hovedtrekk ved antikken som periode
 • kjenne til hovedtrekk i økonomisk/teknologisk utvikling og endringer i sosial organisering i antikken
 • kunne redegjøre for viktige sider ved antikkens kultur, særlig litteratur og retorikk
 • beherske grunnleggende deler av ordforrådet, formlæren og setningslæring i gresk og latin
 • kunne oversette enkle tekster fra gresk eller latin til norsk ved hjelp av ordbok
 • ha grunnleggende kunnskap om språksystemet i både gresk og latin med vekt på orddannelse
 • kunne gjenkjenne ord fra gresk eller latin i moderne språk og forklare oppbygningen og betydningen av dem
 • kunne vurdere bruk og misbruk av antikkens kultur og samfunn i ettertiden 
 • ha grunnlag for å vurdere antikkens relevans i vår samtid
 • kunne presentere og formidle fagstoff om antikken både skriftlig og muntlig
 • kunne gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig blant annet gjennom å kommentere medstudenters arbeid
Publisert 5. mai 2015 12:40 - Sist endret 28. okt. 2019 11:18