Statutter

Statuttene for Fagutvalget i Konservering ble vedtatt på allmøtet den 13. september 2007.

Endring (se §4.1) vedtatt på allmøte 03. februar 2011.

§ 1

Fagutvalgets formål er å fremme konserveringsstudentenes interesser samt være kontaktorgan mellom studenter og ansatte ved IAKH.

§ 2

Allmøte. Ved semesterstart skal fagutvalget kalle inn til allmøte med minst 1 ukes varsel. På allmøtet velges fagutvalget for følgende semester.

§ 3

Alle studenter ved Universitetet i Oslo som studerer konservering på bachelor eller masternivå har stemmerett på allmøtet og kan stille til valg for fagutvalget.

§ 4

Fagutvalget skal bestå av studenter fra både bachelor og masternivå. Fagutvalget består av en leder, nestleder, økonomiansvarlig, programrådsansvarlig og inntil to miljøansvarlige, i tillegg til inntil tre øvrige medlemmer. Representanter for instituttstyret velges ved behov.

§4.1

Dette gjelder også i hospiteringssemesteret for masterstudentene må en masterstudent stå som medlem. Masterstudenten er da uten møteplikt, men med krav om å være tilgjengelig på mail. Dette vervet får navn masterrepresentant.

§ 5

Fagutvalget skal holde møter jevnlig. Referater fra allmøte og fagutvalgsmøter legges ut på utvalgets nettside. Fagutvalget kan kun fatte vedtak når minst 2/3 av utvalget er til stede. Fagutvalget kan kalle inn til allmøte ved behov.

§ 6

Endringer av statutter kan kun gjøres på allmøte hvor flertallet bestemmer.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. apr. 2019 10:23