Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I løpet av studiet vil du møte undervisningsformer som forelesning, seminarer og grupper der pensum gjennomgås og muntlige, skriftlige og andre ferdigheter oppøves. Undervisningsformene seminar og gruppe forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Ofte må obligatoriske aktiviteter, for eksempel i form av innleveringer, muntlige presentasjoner eller tester, godkjennes før du kan gå opp til eksamen.

Undervisningen vil normalt bare utgjøre en mindre del av tiden du forventes å bruke på studiet. i din egen beskjeftigelse med emnet inngår blant annet lesning av pensum og forberedelse til undervisningen og påfølgende etterarbeid. Det er en god idé å danne kollokviegrupper med medstudenter der dere drøfter innholdet i pensum og undervisning. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvordan undervisningen er lagt opp.

Obligatorisk undervisning

Se det enkelte emne.

Undervisningsspråk

Primært norsk, men noen emner blir undervist på engelsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering/eksamen er de prøvene som danner grunnlaget for fastsettelse av karakteren. Prøvene kan være muntlige eller skriftlige.

  • Eksempler på muntlige vurderingsformer er muntlig eksamen eller prøveforelesning.
  • Eksempler på skriftlige vurderingsformer er semesteroppgave eller mappe som du arbeider med over flere uker i løpet av semesteret, eller tre dagers hjemmeeksamen eller skoleeksamen mot slutten av semesteret. En mappe består av minst to arbeider/prøver.

Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvilken vurderingsform som brukes.

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. mai 2016 10:43