Hva lærer du?

Kunnskap om biovitenskap er nødvendig for å løse mange store samfunnsutfordringer knyttet til helse, matsikkerhet og klimatilpasninger, og kan også lede til helt nye former for industri. Det du lærer om biovitenskap hos oss er kunnskap samfunnet har bruk for.

Se professor Marianne Fyhn fortelle om biovitenskapstudiet!

 

Etter at du har fullført bachelor i Biovitenskap, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du forstår de fysiske, kjemiske og biologiske grunnprinsippene for liv på alle nivåer; fra molekyler til økosystemer – via celler, organismer og populasjoner:

 • Du lærer å bruke de basale realfagene som en del av den moderne biologien.
 • Du lærer matematikk som er avgjørende for forståelsen av mange biologiske fagområder, men også for fysikk og kjemi.
 • Du lærer å forklare et komplekst fenomen på ett organisasjonsnivå ved hjelp av enklere mekanismer på et underliggende nivå.

Du forstår evolusjonsprosessenes grunnleggende rolle for livets utvikling, mangfoldet av organismer, slektskapet mellom dem og deres miljøtilpasninger:

 • Du lærer om moderne evolusjonsbiologi som forklarer seleksjon og tilpasning gjennom populasjonsgenetiske prinsipper, med DNA som bærer av nedarvbar informasjon.
 • Du lærer å forstå slektskapsforholdet mellom organismer og organismers tilpasning til – og virkning på – det ytre miljøet
 • Du lærer å forstå vekselvirkningene mellom biologiske enheter, for eksempel mellom ulike celletyper i en flercellet organisme, mellom verter og parasitter eller mellom populasjoner i et økosystem.

Ferdigheter

Du har kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å studere biologiske systemer i laboratoriet og i naturen:

 • Du lærer ferdighetene som spenner fra grunnleggende laboratorieteknikker til praktisk feltbiologi, og inkluderer også basal kunnskap om mangfoldet av arter og økosystemer.
 • Du lærer om risikovurdering (HMS) som er en integrert del av opplæringen, slik at en kan arbeide effektivt og sikkert både i laboratoriet og i felt.

Du kan bruke statistiske resonnementer og numeriske beregningsmetoder i analyse av biologiske data og modellering av biologiske systemer:

 • Du lærer å bruke statistikk som er et viktig verktøy for undersøkelser av biologisk fenomener.
 • Du lærer om hvordan biologisk forskning bruker beregningstunge analysemetoder på store datamengder fra DNA/RNA-sekvensering, proteinanalyse, bildebehandling, fjernmåling, m.m.
 • Du lærer programmering og beregningsorienterte prosjekter er en integrert del av studieløpet.

Du kan definere relevante faglige problemstillinger og foreslå hvordan disse kan studeres gjennom testbare hypoteser:

 • Du lærer en helhetsforståelse som gjør en i stand til å kombinere informasjon fra ulike kilder for å beskrive et biologisk fenomen, og til å formulere hypoteser som kan undersøkes ved eksperimenter eller observasjonsstudier.
 • Du bruker presentasjon og diskusjon av forskningsprosjekter som en integrert del av studiet.

Generell kompetanse

Du kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt:

 • Du får systematisk trening i å kombinere kunnskap fra ulike kilder for å øke innsikten i ditt eget fagområde.
 • Du utvikler evnen til kunnskapstilegnelse slik at det blir lettere å holde deg faglig oppdatert, samt å sette deg inn i helt nye fagområder.

Du kan kommunisere biovitenskapelige temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten:

 • Du utvikler faglig innsikt og helhetsforståelse, slik at du kan diskutere og kommunisere biologiske problemstillinger på detaljeringsnivåer tilpasset ulike mottakere.

 

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 15. juli 2021 11:47