Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet,
 • sammenhengen mellom engelsk språk og språkets kulturelle kontekst,
 • engelsk grammatikk, engelsk språkhistorie, grammatiske fenomener som skiller norsk fra engelsk og sammenhengen mellom språklig form og innhold,
 • britisk og amerikansk litteratur, sentrale forfattere, deres verk og kunstneriske egenart samt sentrale utviklingslinjer i engelskspråklig litteratur,
 • Storbritannias og USAs kultur og samfunnsforhold i et historisk perspektiv,
 • uttaleregler på enten britisk eller amerikansk,
 • akademisk oppgaveskriving og kildekritikk på engelsk.

Kandidaten kjenner til:

 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet,
 • sentrale forskningsområder innen engelsk språkvitenskap, engelskspråklig litteratur og britisk og amerikansk områdekunnskap og historie,
 • utvikling og endring av engelsk språkbruk og rettskriving.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • innenfor fagområdet,
 • om engelsk grammatikk og språkbruk, om engelskspråklig litteratur og litteraturteori og om britisk og amerikansk områdekunnskap og historie.

Kandidaten har kunnskap om:

 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet,
 • Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet,
 • forholdet mellom Norge, Storbritannia og USA historisk og i dag.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper:

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til engelskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg,
 • engelsk grammatikk og regler for engelsk språkbruk skriftlig og muntlig på en idiomatisk riktig måte. Språkferdigheten tilsvarer C2-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR),
 • kunnskap om engelskspråklig litteratur og samfunn til å analysere relevante litterære verk og sette dem inn i en historisk kontekst,
 • relevante resultater fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen engelsk språkvitenskap, engelskspråklig litteratur, britisk og amerikansk historie og samfunn i egne skriftlige og muntlige analyser på engelsk,
 • ferdighetene i engelsk språk og kunnskap om britisk og amerikansk historie, samfunn og litteratur til å analysere kompliserte problemstillinger innen disse feltene og identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst,
 • engelsk språk i skriftlig og muntlig argumentasjon og treffe begrunnede valg i akademiske framstillinger.

Kandidaten kan reflektere over:

 • egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning,
 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner,
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og akademisk bruk av engelsk i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen fagområdet.

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling,
 • relevant primær- og sekundærlitteratur på og om engelsk språk, engelskspråklig litteratur og britisk og amerikansk historie og samfunn, og framstille dette i en resonnerende og idiomatisk korrekt tekst som belyser i faglig problemstilling på engelsk.

Kandidaten kan beherske:

 • relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer,
 • fremgangsmåter for litteratursøk i alle engelskpråklige skriftlige og muntlige primær- og sekundærlitterære kilder, og i trykte og elektroniske ordbøker,
 • kildekritikk og regler for sitering på engelsk,
 • teknikker for korrekt oversettelse mellom engelsk og norsk,
 • teknikker for innlæring av engelsk grammatikk og ordforråd, slik at det kan presenteres fritt fra hukommelsen,
 • teknikker for muntlig produksjon av engelsk språk og for å gjøre muntlige presentasjoner spontant og fritt på engelsk.

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fag- og yrkesetiske problemstillinger,
 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse.

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer,
 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist,
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med krav til formell fremstilling og sitering på engelsk.

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer,
 • sentralt fagstoff om engelsk språkbruk, engelskspråklig litteratur og tekstanalyse og britisk og amerikansk historie både skriftlig og muntlig på engelsk i et akademisk korrekt språk og med omfattende og relevant ordforråd.

Kandidaten kan utveksle:

 • synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis,
 • faglig begrunnede synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet engelsk og gjennom dette bidra til økt kunnskap om problemstillinger og utvikling av tolkninger og analyser innen engelsk språk, engelskspråklig litteratur og britiske og amerikanske områdestudier.

Kandidaten kjenner til:

 • nytenking og innovasjonsprosesser,
 • nytenkning innen det lokale fagmiljøets forskningsområder spesielt og til forskning innen engelsk grammatikk, engelskspråklig litteratur om britiske og amerikanske områdestudier generelt.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mai 2017 09:40