Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • om sammenhengen mellom spansk språk og språkets kulturelle kontekst
 • om spansk grammatikk og grammatisk teori, om spansk språkbruk skriftlig og muntlig, språklig variasjon og forskjeller mellom spansk og norsk
 • om litteratur fra Spania og Latin-Amerika fra det 19. århundre til i dag, herunder sentrale forfatterskap, epoker og genre, og om grunnleggende litterær analyse
 • om den spansktalende verdens historie, med hovedvekt på nyere tid
 • uttaleregler på spansk
 • kildekritikk og akademisk oppgaveskriving på spansk

Kandidaten kjenner til:

 • sentrale forskningsområder innen spansk språkvitenskap, spanskspråklig litteratur og historie og samfunnsforhold i den spansktalende verden
 • utvikling og endring av spansk språkbruk og rettskriving

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • om spansk grammatikk og språkbruk, om spanskspråklig litteratur og om historie og aktuelle samfunnsforhold i den spansktalende verden

Kandidaten har kunnskap om:

 • Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper:

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til spanskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

 

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • spansk grammatikk og regler for spansk språkbruk skriftlig og muntlig på en idiomatisk riktig måte. Språkferdigheten tilsvarer B2/C1-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
 • kunnskap om spanskspråklig litteratur og samfunn til å analysere relevante litterære verk og sette dem inn i en historisk kontekst
 • relevante resultater fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen spansk språkvitenskap, spanskspråklig litteratur og den spansktalende verdens historie og samfunn i egne skriftlige og muntlige analyser på spansk
 • innlærte språkferdigheter og innsikt i litteratur, historie og samfunn til å analysere kompliserte problemstillinger innen studiespråkets språkvitenskap,
 • litteratur, historie og til å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst
 • spansk språk i skriftlig og muntlig argumentasjon og treffe begrunnede valg i akademiske framstillinger

Kandidaten kan reflektere over:

 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og akademisk bruk av spansk i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen fagområdet

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • relevant primær- og sekundærlitteratur om og på spansk og framstille dette i en resonnerende og idiomatisk korrekt tekst som belyser en faglig problemstilling på spansk

Kandidaten kan beherske:

 • fremgangsmåter for litteratursøk i alle spanskspråklige skriftlige og muntlige primær- og sekundærkilder, som trykte og elektroniske ordbøker, aviser og elektroniske databaser
 • kildekritikk og regler for sitering på spansk
 • teknikker for korrekt oversettelse mellom spansk og norsk
 • teknikker for innlæring av spansk grammatikk og ordforråd, slik at det kan presenteres fritt fra hukommelsen
 • teknikker for muntlig produksjon av spansk språk og for å gjøre muntlige presentasjoner spontant og fritt på spansk

 

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med krav til sitering og formell fremstilling på spansk

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger innen spansk grammatikk, spanskspråklig litteratur og iberisk historie og samfunn skriftlig og muntlig på spansk, i et akademisk korrekt språk og med relevant ordforråd

Kandidaten kan utveksle:

 • faglig begrunnede synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet og gjennom dette bidra til økt kunnskap om spanskspråklige problemstillinger og utvikling av tolkninger og analyser

Kandidaten kjenner til:

 • nytenkning innen forskningsområdene til fagmiljøet på spansk ved Universitetet i Oslo

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. des. 2018 10:00