Hva lærer du?

En mastergrad i et europeisk fremmedspråk gir deg både spesielle kunnskaper og ferdigheter innen ditt fagområde, og allmenn humanistisk kompetanse.

Allmenn humanistisk kompetanse handler om å kunne tenke historisk og analytisk om språk, litteratur, kultur og samfunn. I tillegg oppnår du dyptgående innsikt i de emnene du velger selv og i temaet du skriver masteroppgave om. De enkelte kompetansefeltene er listet opp nedenfor, og er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Kandidaten....

 • har avansert teoretisk kunnskap om enten spansk språk, portugisisk språk, spanskspråklig litteratur eller spanskspråklig kultur.
 • har spesialisert innsikt i en selvvalgt avgrenset problemstilling i spansk eller portugisisk språkvitenskap, spanskspråklig litteratur eller spanskspråklig kultur.
 • har inngående kunnskap om teori og forskningsmetoder innen enten spansk eller portugisisk språkvitenskap,spanskspråklig litteratur eller spanskspråklig kultur, og kan anvende dette på spansk eller portugisisk.
 • kan anvende kunnskap og relevante metoder om språkbruk og språkstruktur i spansk eller portugisisk, og analysere og tolke tekster fra ulike epoker og sjangere innen spanskspråklig litteratur, og bidra til nye faglige perspektiver.
 • kan analysere og reflektere kritisk over språkvitenskapelige problemstillinger på spansk eller portugisisk eller litteraturvitenskapelige problemstillinger på spanskspråklig litteratur, og har forståelse for teksters historiske, samfunnsmessige og kulturelle kontekst.

 

Ferdigheter

Kandidaten...

 • har solide språklige ferdigheter i spansk eller portugisisk og kan gjennomføre lengre skriftlige og muntlige resonnementer variert og presist på ett av språkene.
 • kan analysere og kritisere ulike kilder, som litterære tekster, vitenskapelige publikasjoner, innsamlede data, oppslagsverk og lignende, og anvende disse kildene til selvstendig å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kan analysere vitenskapelige metoder og teorier innen spansk eller portugisisk.
 • kan anvende relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor spansk eller portugisisk språkvitenskap, eller spanskspråklig litteraturvitenskap, samt formulere en problemstilling og analysere og presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte i et selvstendig akademisk arbeid.
 • kan analysere samspillet mellom teori, metode og data i forskning på spansk eller portugisisk språk eller spanskspråklig litteratur eller kultur, og kan gjennomføre et selvstendig, veiledet forskningsprosjekt i form av en masteroppgave, og i tillegg sette opp noteapparat, referanser og bibliografi.

 

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan analysere problemstillinger innenfor spansk eller portugisisk språkvitenskap eller spanskspråklig litteraturvitenskap og bearbeide disse på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier.
 • kjenner og følger reglene for vern av kilder og kildemateriale og andre forskningsetiske normer.
 • kan gjennomføre et større vitenskapelig prosjekt innen spansk eller portugisisk språk eller spanskspråklig litteratur eller kultur og kan identifisere sitt behov for å tilegne seg ny viten og utvikle sine faglige ferdigheter og sin kompetanse innen feltet.
 • kan anvende og formidle teoretisk kunnskap om spansk eller portugisisk språk eller spanskspråklig litteratur eller kultur innenfor rammene av et selvstendig akademisk arbeid, og behersker relevant fagterminologi.
 • kan presentere sine resultater på en stringent og oversiktlig måte og drøfte språkvitenskapelige eller litteraturvitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og allmennheten.
 •  kan bidra til nytenkning innen, og videreutvikling av, temaet for masteroppgaven.

 

 

 

 

 

 

Publisert 23. jan. 2018 09:01 - Sist endret 25. apr. 2018 12:43