Hva lærer du?

I Geofysikk og klima lærer du matematikk og fysikk for anvendelse på geofysiske prosesser: i jordens indre, på landjorda, i havet, og i atmosfæren. Eksempler på temaer er oppvarming av atmosfæren, forandringer i havsirkulasjonen, smelting av isbreer, og forandring i grunnforholdene på jorden. Med de utfordringene klimaendringene vil føre til, er det av stor samfunnsmessig betydning at kunnskap om jordsystemet forankres i en solid realfaglig kompetanse.

Etter at du har fullført bachelor i Geofysikk og klima, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du forstår de matematiske, mekaniske og fysiske grunnprinsippene som er nødvendige for å studere geovitenskaplige problemstillinger:

 • Du har kunnskaper om de grunnleggende prinsippene og lovene i naturen.
 • Du har kunnskaper om hvordan matematikk, mekanikk og fysikk anvendes for å forstå geovitenskaplige problemstillinger.
 • Du har den nødvendige grunnkunnskapen innen andre fagområder som matematikk, statistikk og informatikk som gir grunnlag for å utvikle dypere kunnskap innen geofag.

Du har god oversikt over ulike geovitenskapelige fagområder og anvendelser, og om sammenhengen mellom disse:

 • Du kjenner til at geovitenskapelige fagområder spenner fra jordens indre kjerne til ytre atmosfære og alt mellom.
 • Du forstår koblingene mellom de ulike fagområdene innen geovitenskapen, både i tid og rom.

Du forstår geologiske prosessers grunnleggende rolle for jordens utvikling, i dypet, ved overflaten og lengre opp, og hvordan både naturressurser og geofarer oppstår:

 • Du kjenner de grunnleggende prosessene som driver jordens utvikling i alle deler av jordsystemet.
 • Du har solid bakgrunnskunnskap innen realfag og kan derfor forutsi hvor naturressurser finnes og hvordan geofarer oppstår.

Ferdigheter

Du har ferdigheter som er nødvendige for å studere geovitenskaplige problemstillinger i teorien, i laboratoriet og i naturen:

 • Du har ferdigheter som dekker grunnleggende teknikker for laboratoriearbeid til praktiske undersøkelser i felt.
 • Du kan vurdere andres og egen sikkerhet (HMS) er en integrert del av opplæringen, slik at trygt og effektivt arbeid kan utføres.

Du har kunnskap innen datainnsamling, numerisk behandling og bruk av romlige verktøy for å analysere geovitenskapelige data og modellere geovitenskapelige systemer:

 • Du har ferdigheter innen programmering og behandling av numeriske data.
 • Du kjenner til analysemetoder for geofysiske beregninger, bildebehandling, fjernmåling osv.
 • Du kan lese og skrive programkode og forstår hvordan et programmeringsspråk virker.

Generelle kompetansemål

Du kan definere relevante faglige problemstillinger og analysere, diskutere og evaluere løsninger:

 • Du har en helhetsforståelse om jordsystemet og er i stand til å sette sammen informasjon fra ulike kilder for å beskrive et geovitenskaplig problem.
 • Du kjenner til grunnleggende metoder for arbeid i en vitenskapelig kontekst, inkludert etiske problemstillinger.
 • Du har forståelse for grunnforskning og anvendt forskning.

Du kjenner godt til viktige natur- og kretsløpsbaserte systemer som er en del av dagliglivet:

 • Du kan formidle kunnskap om geovitenskaplige problemstillinger til kolleger, allmennheten og til eksperter fra andre fagområder på en ydmyk og faglig forankret måte.
 • Du kan bruke kunnskapen din til gode for samfunnet.
 • Du har en helhetsforståelse for systemet jorden som gjør det mulig å presentere og diskutere faglige problemstillinger og usikkerheter på forskjellige nivåer av presisjon.

Du arbeider selvstendig og i samarbeid med andre, og du utvikle gode fremstillingsevner både skriftlig og muntlig:

 • Du er selvstendig og trygg på egen kunnskap og kan benytte dette i samarbeid med andre.
 • Du kan presentere faget ditt på en trygg og moden måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du kjenner til vitenskapens kultur for kunnskapsdeling.
Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 14. juli 2021 12:21