Hva lærer du?

Masterprogrammet i tverrfaglig helseforskning sikter mot å utdanne kandidater med akademisk og tverrfaglig kompetanse innenfor et bredt helsefaglig felt. Denne kompetansen kjennetegnes både av faglig breddeorientering og en forskningsmessig spesialisering. Studieprogrammet skifter navn fra Interdisiplinær helseforskning til Tverrfaglig helseforskning høsten 2020.

Læringsutbytte for studenter ved studieprogrammet Tverrfaglig helseforskning fra høsten 2020

Etter fullført masterprogram i tverrfaglig helseforskning har studentene tilegnet seg kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tenkemåter innenfor helsefaglig forskning, og en svært god og nyansert forståelse av tverrfaglig, helsefaglig kunnskap og hvordan denne utvikles, håndteres og revideres. Studentene har fått et grundig innblikk i forskningsprosessen og tilegnet seg en dypere forståelse for hva forskning og systematisk utvikling av kunnskap om helse- og sykdomsrelaterte problemstillinger innebærer. Kompetansen gjør studentene i stand til å kunne identifisere og formulere en avgrenset problemstilling, identifisere, vurdere og håndtere forskningsetiske problemstillinger og rutiner, velge relevant forskningsmetode og gjennomføre datainnsamling, samt analysere, skrive frem og diskutere funn opp mot aktuell teori. Kunnskap om akademisk skriving er del av denne kompetansen.

Studentene har også fått innsikt i dagsaktuelle medisinske og helsefaglige temaer og diskusjoner, som for eksempel overdiagnostisering og medikalisering, pasientmedvirkning og brukerperspektiv, kunnskapshåndtering, livsstilsendring, mestring og tilfriskning.  

Studentene vil gjennom fullført program utvikle en selvstendig, spørrende og kritisk tilnærming til helsefagenes kunnskap. Studentene kan også tilegne seg en faglig fordypning innenfor ulike tematiske område som helsekompetanse, makt og kunnskap, implementerings- og evalueringsforskning, aldring, kjønn og sykdom, funksjon og funksjonsvurderinger eller etikk. 

Kunnskap

En kandidat fra Tverrfaglig helseforskning

 • har omfattende innsikt i helseforskningens grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling
 • kan redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og tilnærminger med relevans for helsefagene
 • har solid innsikt i hvordan helse kan forstås fra ulike faglige perspektiver
 • har solid innsikt i teoretiske, metodiske og praktiske sider ved et forskningsarbeid
 • kan identifisere og redegjøre for forskningsetiske problemstillinger ved et forskningsprosjekt
 • kan begrunne faglige valg med basis i solid og troverdig kunnskap
 • kan redegjøre for kriteriene for akademisk framstilling 

Ferdigheter

En kandidat fra Tverrfaglig helseforskning kan

 • planlegge og gjennomføre et eget forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske retningslinjer
 • anvende forskningsbasert kunnskap og teoretiske perspektiver på praktiske og teoretiske problemstillinger og foreta selvstendige og velbegrunnede valg
 • anvende relevante metoder for innsamling og analyse av et datamateriale
 • kan analysere problemstillinger relatert til helse og sykdom fra ulike faglige perspektiver
 • lese vitenskapelige fagtekster kritisk
 • skrive egne vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

En kandidat fra Tverrfaglig helseforskning kan

 • delta i faglige diskusjoner på tvers av fag og disipliner
 • reflektere kritisk rundt egen og andres forskning
 • reflektere rundt kunnskapsspørsmål knyttet til klinisk praksis
 • bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i helsefagfeltet

Læringsutbytte for studenter ved studieprogrammet Interdisiplinær helseforskning som startet høsten 2019 eller tidligere

Programmet vektlegger kritisk refleksjon og forskningsetisk bevissthet knyttet til utvikling og bruk av kunnskap. Programmet kvalifiserer for videre forskning og fagutvikling innenfor ulike kliniske og vitenskapelige arenaer.

Kunnskap

Gjennom dette studiet vil du

 • få omfattende innsikt i ulike måter å forstå sykdom, helse, normalitet og avvik
 • få kunnskap om både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • tilegne deg kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og arbeidsformer
 • på en selvstendig og kritisk måte kunne begrunne dine faglige valg med grunnlag i forskning
 • kunne anvende teori og forskning i analyse av ulike problemstillinger
 • få grunnleggende kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og vitenskapelige tilnærminger med relevans for helsefagene
 • oppnå forståelse for de ulike helseprofesjonenes egenart og fellestrekk
 • få betydelig kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

Gjennom dette studiet vil du kunne

 • gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • anvende forskningsbasert kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og foreta selvstendige og velbegrunnede valg
 • anvende ulike metoder for innsamling og analyse av et datamateriale
 • reflektere kritisk rundt egen og andres forskning
 • organisere og planlegge et eget forskningsarbeid
 • presentere faglig arbeid muntlig
 • skrive tekster etter akademisk standard
 • gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte
 • delta i vitenskapelige debatter innen eget fagfelt

Generell kompetanse

Gjennom dette studiet vil du

 • få solid innsikt i teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer i forskningsarbeid
 • kunne ta selvstendig stilling til utfordringer i forskningsarbeid med referanse til forskningsetikk og vitenskapelige verdier
 • kunne initiere og medvirke konstruktivt og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid
 • være i stand til å arbeide selvstendig og samarbeide på tvers av ulike faggrupper
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i tverrfaglige grupper
 • kunne lese vitenskapelige fagtekster kritisk og skrive egne vitenskapelige tekster
 • bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i helsefagfeltet
   
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. feb. 2020 09:50