Hva lærer du?

Masterprogrammet i interdisiplinær helseforskning sikter mot å utdanne kandidater med akademisk og tverrfaglig kompetanse innenfor et bredt helsefaglig felt. Denne kompetansen kjennetegnes både av faglig breddeorientering og en forskningsmessig spesialisering.

Programmet vektlegger kritisk refleksjon og forskningsetisk bevissthet knyttet til utvikling og bruk av kunnskap. Programmet kvalifiserer for videre forskning og fagutvikling innenfor ulike kliniske og vitenskapelige arenaer.

Kunnskap

Gjennom dette studiet vil du

 • få omfattende innsikt i ulike måter å forstå sykdom, helse, normalitet og avvik
 • få kunnskap om både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • tilegne deg kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og arbeidsformer
 • på en selvstendig og kritisk måte kunne begrunne dine faglige valg med grunnlag i forskning
 • kunne anvende teori og forskning i analyse av ulike problemstillinger
 • få grunnleggende kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og vitenskapelige tilnærminger med relevans for helsefagene
 • oppnå forståelse for de ulike helseprofesjonenes egenart og fellestrekk
 • få betydelig kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

Gjennom dette studiet vil du kunne

 • gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • anvende forskningsbasert kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og foreta selvstendige og velbegrunnede valg
 • anvende ulike metoder for innsamling og analyse av et datamateriale
 • reflektere kritisk rundt egen og andres forskning
 • organisere og planlegge et eget forskningsarbeid
 • presentere faglig arbeid muntlig
 • skrive tekster etter akademisk standard
 • gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte
 • delta i vitenskapelige debatter innen eget fagfelt

Generell kompetanse

Gjennom dette studiet vil du

 • få solid innsikt i teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer i forskningsarbeid
 • kunne ta selvstendig stilling til utfordringer i forskningsarbeid med referanse til forskningsetikk og vitenskapelige verdier
 • kunne initiere og medvirke konstruktivt og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid
 • være i stand til å arbeide selvstendig og samarbeide på tvers av ulike faggrupper
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i tverrfaglige grupper
 • kunne lese vitenskapelige fagtekster kritisk og skrive egne vitenskapelige tekster
 • bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i helsefagfeltet
   
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mai 2018 10:12