Hva kan du jobbe med?

– Mastergraden i interdisiplinær helseforskning har gitt meg en helt annen forståelse av forskningsprosessen, noe som gjør at jeg kan involvere meg mer i de ulike prosjektene vi gjennomfører ved avdelingen. 

– Jeg har ønsket å jobbe med fagutvikling og forskning, og jeg har ønsket å tilhøre et tverrfaglig miljø. Dette er kjennetegn både på master i helsefag og i min nåværende stilling. 

– Mastergraden gir meg et bedre grunnlag til å drøfte ulike etiske problemstillinger jeg møter gjennom arbeidsdagen min, samt gir meg rom for kritisk refleksjon rundt praksis. Jeg har også fått utvidet mine jobbmuligheter innen fagfeltet.

Portrett av Laila Hov

Laila Hov forsker for å identifisere og diskutere etiske aspekter ved journalen som verktøy i omsorgen når livet går mot slutten. Masterutdanningen både inspirerte henne til valg av tema og gav henne et godt utgangspunkt for å gjennomføre en doktorgrad.

portrett

Masterprogrammet har gitt André Løvgren en solid plattform for egen forskerutvikling og økt forståelse for kompleksiteten i klinisk behandlingsforskning.

portrett

Tine Johnsrud synes det er veldig motiverende å jobbe med legemiddelutprøving som kan føre til nye og bedre behandlinger. Masterprogrammet har gitt et godt grunnlag for å samarbeide med leger og legemiddelselskap i kliniske studier.

portrett

Elisabeth Heggem Julsvoll har publisert vitenskapelig artikkel og ble medlem av en referansegruppe i Helsedirektoratet som utarbeider nasjonal faglig retningslinje på grunn av masteroppgaven. Forskningen gir henne energi og mer kompetanse til å gi pasientene god behandling.

Portett av Guri Einbu

Guri Einbu fikk nye fagoppgaver i spesialisthelsetjenesten etter fullført master. Nå er hun ansatt som høgskolelektor og studieprogramansvarlig for Bachelor i ergoterapi på Høgskolen i Gjøvik. Hun samarbeider med kolleger om utvikling og oppbygging av studiet, som ble opprettet i 2013.

Portrett av Jørn Isaksen

I divisjonen hvor Jørn Isaksen jobber er det store krav til tverrfaglighet. Det gjør at master i helsefagvitenskap oppleves som mer relevant enn særfaglige masterutdanninger.

I løpet av studiet lærte avdelingssjef Heidi Brorson å lese forskningsresultater, og tenke mer helhetlig på sitt fagområde. Hun lærte også mye av dyktige medstudenter.

Stipendiat Gro Gujord Tangen sier hun sto sterkere i arbeidsmarkedet som fysioterapeut med en mastergrad i helsefagvitenskap.