Hva lærer du?

Dette er læringsutbyttet du skal sitte igjen med når du er en ferdig kandidat fra studieprogrammet Klart språk:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om klarspråk, dvs. hva som kjennetegner hensiktsmessig og demokratisk språklig kommunikasjon i forvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv
 • har kunnskap om ulike sosialt orienterte teorier om språk og tekst og om sammenhengen mellom tekststrukturer, sjangre, stil og medier
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor klarspråkfeltet
 • har solid kunnskap om språk og språknormering i Norge
 • har allmennkunnskap om norsk offentlig forvaltning
 • har kunnskap om metoder for å stimulere til mer klarspråklig praksis i ulike institusjoner
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset område knyttet til klarspråkforskning, f.eks. nettkommunikasjon, klarhet i muntlig samtale eller juridisk klarspråk
 • kan holde seg oppdatert om utvikling innen klarspråklig teori og praksis

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig på høyt nivå, både formelt og slik at språkbruken legger til rette for hensiktsmessig kommunikasjon innen ulike sjangere og medier
 • kan gi råd, undervise og drive strategisk planlegging innen klarspråk
 • kan formulere en klarspråkfaglig problemstilling, utforme en undersøkelse med begrunnede valg av teori og metode, og samle inn, analysere og presentere et avgrenset forskningsmateriale
 • kan reflektere over egen klarspråklig praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling knyttet til klarspråk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere fra avgrensede, faglig argumenterende og problemorienterte undersøkelser av klarspråklig praksis i samarbeid med aktører i ulike bransjer og miljøer
 • kan vurdere egen og andres argumentasjon både med tanke på språkføring og logisk/retorisk holdbarhet
 • kan samarbeide med andre om faglige oppgaver knyttet til klarspråk og gi kvalifisert respons på andres arbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff om klarspråk både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
Publisert 15. mai 2018 10:25 - Sist endret 18. des. 2018 14:05