Hva lærer du?

Du vil få kunnskap om kriminologiens klassikere og nyere, teoretiske debatter i kriminologi.

Studieprogrammets hovedtema er kriminalitet, kontroll og samfunn. Du vil få kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver i kriminologi, om kriminologiens klassikere og om nyere, teoretiske debatter i faget.. Du vil trenes i å vurdere fagstoff på en kritisk og saklig måte, foruten evnen til selvstendig arbeid. Du vil gjennomføre et større vitenskapelig arbeid, og i forkant av dette få grundig innsikt i og praktisk erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Du kan velge å skrive masteroppgaven med utgangspunkt i både empiriske og teoretiske problemstillinger. Det blir lagt stor vekt på trening i både skriftlig og muntlig fremstillingsevne gjennom skriving av vitenskapelige tekster, kritiske analyser, forsknings- og prosjektarbeid og muntlige presentasjoner.

 

Kunnskaper

 • avansert kriminologisk kunnskap og mer spesialisert innsikt i enkelte av kriminologiens temaområder
 • inngående kunnskap om ulike kriminologiske teorier og metoder som brukes i kriminologisk forskning  
 • grundig innsikt i sammenhengen mellom formulering av problemstilling, utarbeiding av metodisk framgangsmåte og analytisk rammeverk og konklusjoner
 • god oversikt over fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

 • kan ut fra anerkjente vitenskapelige kriterier vurdere fagstoff teoretisk, metodisk, forskningsetisk og i forhold til hvilken relevans det har for bestemte problemstillinger
 • kan presentere og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk måte  
 • gjennomføre en selvstendig, vitenskapelig undersøkelse av en nærmere avgrenset problemstilling
 • evne til å posisjonere arbeider ut fra fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • samarbeide med medstudenter og faglærere, forholde deg til de tilbakemeldinger du selv får og bidra med tilbakemeldinger til andre
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og behersker begreper og uttrykksformer i kriminologi
 • har utviklet den etiske bevisstheten om problemer som kan oppstå i forskning ved valg av problemstilling og ved bruk av forskningsresultater
 • kan lage forskningsopplegg med begrunnede metodevalg
 • samle inn data og analysere datamaterialet
 • bruke egnet teori og relevante metoder i masteroppgaven

 

Generell kompetanse

 • kan avgrense et tema eller et problem slik at det blir håndterlig for undersøkelse
 • kan sette deg inn i relevant litteratur, innhente materiale for å belyse ulike problemstillinger og analysere materialet systematisk
 • kan presentere ditt arbeid på en klar måte og reflektere kritisk over ditt eget arbeid
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • respekterer vitenskapelige verdier som åpenhet, etterrettelighet, presisjon og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer
 • arbeider i overensstemmelse med grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter og bidra til nytenkning
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. sep. 2017 10:49