Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i kunsthistorie og visuelle studier:

 • har god oversikt over vestens kunsthistorie fra antikken til samtiden
 • kan identifisere og redegjøre for de viktigste tendensene, bevegelsene, kunstnerskapene, materialene og teknikkene i den vestlige kunsten og arkitekturen fra antikken til i dag.
 • har kunnskap om sentrale aspekter ved kunsthistoriefagets historie, og har en forståelse av grunnleggende kunsthistoriske teorier, metoder og begreper, også sett i sammenheng med den større humanistiske tradisjon (humaniora)

 

 • kan sette det kunsthistoriske materiale inn i en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst gjennom bruk av kunsthistorisk metode og teori
 • kan oppdatere sin kunnskap på nyere forskning i det kunsthistoriske forskningsfelt
 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet
 • kan bruke sin faglige kunnskap til å reflektere over problemstillinger i et gitt materiale og gjøre begrunnede teoretiske og metodologiske valg ut fra dette
 • kan reflektere over egen tilnærming til kunsthistoriske problemstillinger og hypoteser og justere disse under veiledning

 

 • kan planlegge og styre sin egen arbeidshverdag og løse varierte oppgaver som strekker seg over tid  innen gitte tidsfrister
 • kan finne, vurdere og framstille faglig materiale, teorier og konklusjoner både skriftlig og muntlig (også gjennom bruk av nye mediekanaler som wiki.)
 • kan arbeide reflektert med kunsthistoriske problemstillinger alene og i samarbeid med medstudenter
 • kjenner til faglig utvikling innenfor kunsthistoriefaget
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. des. 2017 13:20