Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten

  • har avanserte kunnskaper om andrespråkstilegnelse og flerspråklighet og spesialisert innsikt i et avgrenset område innen faget norsk som andrespråk
  • har inngående kunnskaper om språkvitenskapelig teori og metode, om norsk språkstruktur i et sammenlignende perspektiv og om karakteristiske trekk ved tekster, både muntlige og skriftlige, produsert av andrespråksinnlærere
  • kjenner sentrale teorier og metoder i internasjonal andrespråksforskning fra midten av forrige århundre og fram til i dag, framveksten av faget i Norden og aktuell debatt om morsmålsopplæring
  • kan analysere problemstillinger relatert til flerspråklige og flerkulturelle forhold i skoleverk og offentlig virksomhet

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan anvende teorier og metoder fra andrespråksforskningen på en selvstendig måte i analyse av andrespråksrelaterte spørsmål
  • kan kritisk analysere andres akademiske bidrag innen feltene norsk som andrespråk, morsmålsopplæring og flerspråklighet og formulere et avansert faglig innhold i en vitenskapelig framstillingsform
  • kan gjennomføre et kildekritisk og problemorientert selvstendig forskningsprosjekt om andrespråksrelaterte temaer under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer bl.a. i forhold til informanter
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i norsk som andrespråk og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • kan med bakgrunn i sine kunnskaper innenfor norsk som andrespråk delta i diskusjoner om andrespråkstilegnelse, morsmålsopplæring og flerspråklighet
  • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt innenfor norsk som andrespråk under veiledning og i tråd med forskningsetiske metoder
  • kan kritisk vurdere andres akademiske bidrag innen norsk som andrespråk
  • kan gjøre rede for og diskutere samspillet mellom teori, metode og data i eget arbeid

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • kan anvende kunnskaper om norsk som andrespråk på nye områder knyttet til vurdering, utvikling og læring
  • kan gjøre rede for og diskutere samspillet mellom teori, metode og data i eget arbeid om andrespråk og bruke faglige framstillingsformer og uttrykksmåter
  • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger, blant annet knyttet til datainnhenting fra andrespråksinformanter.
  • kan med bakgrunn i norsk som andrespråk delta i diskusjoner om andrespråkstilegnelse, morsmålsopplæring og flerspråklighet med fagfeller og andre på et faglig avansert nivå
  • kan bidra på felt som gjelder språk, andrespråk og flerspråklighet i dagens flerkulturelle norske samfunn
  • behersker en vitenskapelig framstillingsform og kan legge fram et avansert faglig innhold klart og presist
  • kan gjennomføre en kildekritisk og problemorientert undersøkelse av andrespråksrelaterte temaer
  • har ferdigheter i å skrive vitenskapelig prosa og strukturere en vitenskapelig framstilling
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til norsk som andrespråk både med fagfeller og andre på et faglig avansert nivå
  • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt
  • kan forholde seg kritisk til informasjon og anvende sine kunnskaper og akademiske ferdigheter på nye områder
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. des. 2017 14:51