Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om nordisk språk (f.eks. grammatikk, sosiolingvistikk, dialektologi, språkhistorie) og spesialisert innsikt i et avgrenset emne knyttet til norsk og/eller nordisk språk i eldre eller nyere tid
 • har inngående kunnskap om hvordan sentrale språkteoretiske retninger stiller ulike spørsmål i studiet av nordisk språk, om språkvitenskapelig metode og prosjektplanlegging
 • kan anvende kunnskap, teorier og metoder fra studiet av nordisk språk på nye språkvitenskapelige områder
 • kan analysere språkvitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i faghistorien til nordisk språkforskning, forskjellene mellom forskningstradisjonene og deres vitenskapsfilosofiske bakgrunn

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan analysere teorier, metoder og problemstillinger innen nordisk språkvitenskap i forbindelse med forskning
 • kan anvende teorier og metoder for nordisk språkforskning og bruke faglige og forskningsmessige verktøy til kildekritiske og problemorienterte undersøkelser av språk
 • kan forholde seg kritisk til informasjon og anvende sine kunnskaper og akademiske ferdigheter innen nordisk språk til å utrykke seg resonnerende om språk
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt innen nordisk språkvitenskap under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan med bakgrunn i nordisk språkvitenskap utføre og delta i arbeidsoppgaver og prosjekter om skriftlig og muntlig språkbruk, grammatikk og normer for språkbruk
 • kan gjøre rede for og diskutere samspillet mellom teori, metode og data i eget språkvitenskapelig arbeid, strukturere en vitenskapelig framstilling og bruke fagets uttrykksformer
 • behersker framstillingsformen i nordisk språkvitenskap og kan legge fram et avansert språkvitenskapelig innhold klart og presist
 • kan kommunisere om språklige problemstillinger både med fagfeller og andre på et faglig avansert nivå
 • kan bidra med faglig nytenkning f.eks. knyttet til norsk språkpolitikk og norsk språk i skoleverk og offentlig virksomhet
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. des. 2017 11:17