Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten har

 • bred kunnskap om retorikk – klassisk og moderne – forstått både som teori om og praktisk veiledning i hensiktsmessig kommunikasjon
 • spesialisert innsikt i et avgrenset område knyttet til retorikk og språklig kommunikasjon
 • sikker kunnskap om ulike funksjonelt og pragmatiske orienterte teorier om språk og tekst, og dessuten om sammenhengen mellom tekststrukturer, sjangre, stil og medier
 • god kunnskap om metoder som tekstanalyse, bildeanalyse, samtaleanalyse, intervju og etnografisk observasjon
 • godt grunnlag for å kunne utforme og gjennomføre selvstendige faglige oppgaver
 • godt grunnlag for å kunne vurdere faglitteratur kritisk og benytte den i eget arbeid
 • godt grunnlag for å kunne reflektere over muntlige, skriftlige og multimodale ytringers kulturelle og samfunnsmessige betydning og funksjon
 • gode faglige forutsetninger for å kunne reflektere over ulike former for anvendelse av retorisk innsikt, herunder retorikkundervisning
 • kunnskap om akademisk skriving

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • formulere en kommunikasjonsfaglig problemstilling, utforme en undersøkelse med begrunnede valg av teori og metode, og samle inn, analysere og presentere et forskningsmateriale i en vitenskapelig form
 • mestre de verktøyene som er sentrale innen egen spesialisering
 • analysere så vel litterære som funksjonelle tekster/ytringer på en selvstendig, kritisk og teoretisk informert måte. Dette gjelder både muntlige, skriftlige og typisk sammensatte tekster/ytringer
 • anvende retorisk og språklig-kommunikativ kunnskap i formidlings- og undervisningsarbeid
 • beherske de akademiske hovedsjangrene avhandling, artikkel og seminarinnlegg
 • kommunisere hensiktsmessig om retorikk og språklig kommunikasjon i varierte sammenhenger, muntlig og skriftlig
 • anvende kunnskap om akademisk skriving i eget arbeid og for å vurdere andres bidrag

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre faglig argumenterende og problemorienterte undersøkelser av tekst og kommunikasjon i samarbeid med aktører i ulike bransjer og miljøer
 • uttrykke seg klart og hensiktsmessig i tale og skrift om faglige emner i ulike sammenhenger og overfor ulike mottakergrupper gjennom ulike medier
 • kommunisere om faglige spørsmål, både med fagfeller og andre med interesse for retorikk og språklig kommunikasjon
 • planlegge, gjennomføre og rapportere om kunnskapsbaserte prosjekter på en selvstendig måte
 • vurdere egen og andres argumentasjon med tanke på holdbarhet
 • samarbeide med andre om faglige oppgaver og gi kvalifisert respons på andres arbeid
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. des. 2017 19:52