Hva lærer du?

Læringsutbyttebeskrivelse for studieretningen Norrøne og keltiske studier

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har bred innsikt i sentrale problemstillinger og teorier knyttet til studiet av norrøn og keltisk kultur slik den kommer til uttrykk i skriftlige kilder fra middelalderen
 • har innsikt i filologisk metode – hvordan studere og tolke historiske tekster
 • kjenner til den norrøne og keltiske filologiens faghistorie og betydning
 • har kjennskap norrøn og keltisk religion og kulturhistorie
 • har god oversikt over norrøn og keltisk litteraturhistorie
 • har kunnskap om kulturmøtet mellom norrønt og keltisk i middelalderen
 • har kompetanse i norrønt eller irsk språk og grammatikk

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan lese tekster på norrønt eller irsk
 • er i stand til på egne vegne å ta seg fram i faglitteratur og kildemateriale for å belyse gitte problemstillinger tilknyttet norrøn eller keltisk kultur
 • har oppnådd en bevissthet om forholdet mellom muntlighet og skriftlighet som kan anvendes til en større forståelse om forholdet mellom tale og skrift i moderne tid
 • kan forholde seg kritisk og selvstendig til alle fremstillinger av europeisk middelalder og således skille det som har vitenskapelig forankring fra fantasifulle gjetninger
 • kan anvende vitenskapelige metode til å studere tekster fra middelalderen

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan både skriftlig og muntlig formidle relevant fagstoff fra norrøn og keltisk middelalder
 • har innsikt i fagetiske problemstillinger knyttet til bruk av forskningslitteratur i egne skriftlige fremstillinger
 • er i stand til å delta muntlig og skriftlig i faglige meningsutvekslinger om litterære, filologiske og språklige forhold
 • er opplært i hermeneutisk tenkning – ved å teste antakelser mot data være i stand til å endre disse antakelsene
 • kan planlegge og skrive en drøftende framstilling i tråd med akademisk standard for skriving

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2015 09:30