Hva lærer du?

Studieretningen gir en bred akademisk kompetanse på høyt nivå innenfor det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Du får en profesjonsorientert kompetanse rettet mot arbeid med IKT og læring i skole, høyere utdanningsinstitusjoner og andre virksomheter som tilbyr etter- og videreutdanning.

Kunnskaper

Etter fullført studie skal du 

 • kunne vise at du har utviklet kunnskap om- og innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og har oversikt over ulike IKT-baserte verktøy for design, analyse- og evaluering.
 • kunne gjøre rede for selvstendige og kritiske begrunnede oppfatninger av teoretiske problemer med grunnlag i faglitteratur.
 • kunne kjenne til viktige prinsipper for design og evaluering av læringsteknologi og sosiale medier i ulike anvendelsesområder (utdanning, arbeid og kultursektoren).

Ferdigheter

Etter fullført studie skal du

 • kunne anvende vitenskapelig tenkning og metode i arbeid med teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • gjennom masteroppgaven demonstrere at du kan gjennomføre et selvstendig prosjekt ved å bruke relevante metoder, verktøy, teknikker og kilder på en selvstendig og kritisk måte.
 • kunne demonstrere kommunikative og organisatoriske ferdigheter, slik som å delta i diskusjoner og legge frem teoretiske arbeider i plenum, samt evne til faglig samarbeid. 
 • kunne kombinere teori og praksis innenfor rammen av undervisningen ved at praktiske øvelser integreres, inkl. arbeid i PC-lab.

Generell kompetanse

Etter fullført studie skal du

 • kunne vise en grunnleggende profesjonsforståelse som senere kan utvikles videre på grunnlag av praksiserfaringer gjennom egen yrkesvirksomhet.
 • kunne mestre sentrale verktøy og teknikker som tas i bruk i de ulike emnene, både i design, evaluering og analyse av IKT-baserte læringsmiljø.
 • kunne vise profesjonsrettet og praktisk innsikt i arbeid med praktiske og teoretiske oppgaver innenfor de fagområder som studiet tar for seg og kunne anvende dine kunnskaper på nye områder.
 • kunne reflektere over og ta stilling til etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelse, fagutvikling og forskningsoppgaver.
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger og bruken av IKT som hjelpemiddel, samt formidle egne faglige vurderinger på en relevant måte overfor ulike målgrupper.
 • kunne vise en bevissthet om fagpedagogens profesjonelle rolle i arbeidslivet og samfunnsansvar.

Kompetansen studiet gir, er relevant for arbeid innen bl.a.: 

 • Arbeid med IKT og læring i skolen, inkl. tilpasset opplæring
 • Videreutdanning av voksne, inkl. differensiert undervisning
 • Arbeid med utvikling av datastøttet opplæring i bedrifter og helse og omsorg
 • Arbeid med å tilrettelegge for bruk av IKT i kreative yrker (kultursektoren)

Eksempel på relevante arbeidssteder:

 • Skolen og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Andre kunnskapsorganisasjoner
 • Kompetanseavdeling i bedrifter og offentlig sektor, spesielt bedrifter som skal legge til rette for differensiert undervisninga og tilpasset opplæring
 • Institusjoner for videre- og etterutdanning
 • Kontorer for fjernundervisning i kunnskapsorganisasjoner
Publisert 21. mars 2013 16:08 - Sist endret 2. des. 2018 11:29