3-ukerspraksis i andre semester

Før praksis

 • Praksisskole vil bli publisert senest i uke 39 i Canvas.
 • Studenten skal levere praksiskortet fra første semester til veileder. Praksiskortet for andre semester skal også tas med. Kortene skal brukes i planleggingen av praksis.

Organisering

 • 3-ukerspraksis er organisert som en gruppepraksis og/eller parpraksis, med to til fire studenter per praksisgruppe.
 • Du bør være sammen med medstudenter som gruppe gjennom hele praksisperioden, og det er viktig at gruppen får mange felles erfaringer og drøftingssituasjoner også gjennom denne praksisen.
 • I løpet av uken skal du ha 6-8 klokketimer (tilsvarende 8-10 45-minuttersøkter) med tilstedeværelse i undervisning. "Tilstedeværelse i undervisning" innebærer: observasjon av veileder, observasjon av medstudenter og egen undervisning. I tillegg kommer veiledning, planlegging av undervisning med medstudenter og møter med skolens personale. Du kan observere og delta i undervisning i fag du selv ikke har undervisningskompetanse i for å få tilstrekkelig praksis.
 • Har du to fagdidaktiske fag skal du ha praksis i fag B.

Innhold i praksisukene

 • De overordnede temaene i perioden er:
  • læreren som leder
  • læreren og lærerrollen
  • samspillet mellom undervisning og vurdering for elevens læring
 • Det er kontaktpersonen sammen med veileder som har ansvaret for at praksis har innhold og volum som gir deg utfordringer og innblikk i ulike sider ved lærerrollen ut fra dine forutsetninger.

Veiledning

 • Veiledning er ingen statisk arbeidsform, den tilpasses dine behov og skal sikre din progresjon. Du skal i mindre grad observere veileder i denne praksisperioden.
 • Du skal starte med undervisningsansvar eller observasjon av medstudenter av hele økter allerede den første uka i praksis.
 • Du skal ha både før- og etterveiledning med veileder. Veiledningen kan etter mål og behov gis i par, i gruppe, eller individuelt. Normal mengde veiledning er fra ILS’ side satt til en halv time per undervisningstime, dvs. 4-5 timer veiledning per uke.
 • En plan for undervisningen/timen danner utgangspunkt for veiledningen før og etter timene.
 • I oppstarten av praksisperioden skal du og veiledere sette av tid til en forventningssamtale. Mot slutten av praksisperioden skal det avholdes en oppsummerende vurderingssamtale, samt gjøre avtaler om kontakt og planlegging for neste praksisperiode.
 • Før du avslutter praksisperioden skal du gjøres kjent med innholdet i vurderingsrapporten fra veileder.
 • Det er ønskelig at kontaktpersonen arrangerer minst to fellesmøter med alle studentene samlet. Tema for disse møtene kan være observasjoner, klasseledelse og tiltak med vekt på erfaringsdeling. Veilederne må gjerne være tilstede.
Publisert 8. sep. 2014 14:43 - Sist endret 7. mai 2019 14:11