Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

 • Søknadsfristen er 15. oktober.

SøknadsWeb åpner 1. september. Resultatet fra opptaket blir publisert i uke 47. Studiet starter i januar påfølgende semester.

For å søke på studiet må du innen 15. oktober:

 • ha satt deg inn i opptakskravene
 • søke på praktisk-pedagogisk utdanning i Søknadsweb
 • laste opp dokumentasjon på utdanning tatt ved andre institusjoner enn UiO
 • laste opp eventuell tilleggsinformasjon vedrørende utdanningen
 • laste opp eventuell bekreftelse på undervisningsstilling i skolen. Bekreftelsen må vise at du har undervist på ungdomstrinnet, i videregående skole eller i voksenopplæring (tilsvarende trinn 8-13) og at ansettelsesforholdet ikke er eldre enn tre år fra søknadsfristen. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver.

Har du undervisningsstilling i skolen?

Dersom du har eller har hatt undervisningsstilling i skolen i løpet av de tre siste årene vil du få høyere rangering i opptaket. Stillingen må ha vært på 8.- 13. trinn eller i videregående opplæring for voksne. Ringevikar gir ikke uttelling.

Har du utdanning fra andre læresteder enn UiO?

Søkere med ekstern utdanning (eksamener tatt utenfor UiO − dette gjelder også innpasset utdanning) og/eller undervisningsstilling, må laste opp dokumentasjon på dette i Søknadsweb innen 15. oktober. De fleste læresteder i Norge har resultatutveksling, men ikke alle. (f.eks BI og Bjørknes har det ikke). Om resultatutveksling er tilgjengelig får vi tilgang til resultatene dine i Søknadsweb. Søker kan se hvilke resultater som er synlige for saksbehandler. Du må selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under ‘Eksterne resultater’.

Har du utdanning fra utlandet?

 • Dokumentasjonen (vitnemål, karakterutskrifter, Diploma Supplement o.l).skal foreligge på norsk eller engelsk

 • Utdanning som ikke er oppgitt i ECTS credits (som er tilsvarende norske studiepoeng) skal ha NOKUT-godkjenning

Vis tydelig at du er kvalifisert

Ved ekstern utdanning, norsk eller utenlandsk, skal du:

 • Markere de emnene du mener er relevante i forhold til faget/fagene du har søkt fagdidaktikk i

 • Laste opp emnebeskrivelser dersom emnets tittel ikke er selvforklarende

 • Anslå hvor mange studiepoeng du mener disse emnene vil kunne tilsvare i Norge, dersom de ikke er oppgitt i ECTS/studiepoeng (last gjerne opp en slik oversikt som eget brev i Søknadsweb)

 • Har du mastergrad/hovedfag må du laste opp vitnemål og ikke bare karakterutskrift for å få uttelling for dette

Tar du emner dette semesteret?

Du skal kun laste opp eksamensmelding for emner som er relevante for at du skal bestå ett eller flere opptakskrav. Dette skal gjøres innen 15. oktober (skjermdump godtas), og karakterutskrift når du har fått resultatet (skjermdump godtas ikke). Du behøver ikke å laste opp eksamensmelding for emner som tas ved UiO.

Studieplasser

175

Opptakskrav

Søkere må ha:

 • Mastergrad eller hovedfag, med unntak av søkere til musikk fagdidaktikk der minstekravet er bachelorgrad med minimum 180 studiepoeng i musikk.

 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene.

 • Sjekk om du dekker fagkravene i faget/fagene du ønsker opptak til.

 • Du må takke ja til de fagene du har søkt på og være kompetent til å undervise i disse, dersom du får tilbud fra oss.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du ser om du er registrert med GSK i Søknadsweb (se skjermbilde). Om det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelse-feltet. Reglene for hva som gir GSK er de samme for både Samordna opptak og PPU (som er et lokalt opptak).
 • Make sure you fulfill the Languange requirements for GSK:

Eksamener som er avgjørende for om du er kvalifisert søker, må være bestått innen 1. februar 2020.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Fagdidaktiske fag som tilbys

 • Dersom du er kvalifisert til å tas opp til to fagdidaktiske fag, og får tilbud om dette, må du følge begge fagene dine. Du kan med andre ord ikke selv velge å være ettfagsstudent dersom du får tilbud om to fag.
 • Det blir ikke satt i gang undervisning i fag med for få søkere. Det må være minimum 12 studenter på hvert fag.(Unntaket er innenfor fremmedspråk.)

Våren 2020 gis det tilbud om følgende fag på PPU deltid (tallene i parentes er maks-kvoter i hvert enkelt fag)

 • Norsk (50)
 • Engelsk (50)
 • Fremmedspråk - fransk (15)
 • Fremmedspråk - spansk (15)
 • Fremmedspråk - tysk (15)
 • Geografi (15)
 • Historie (40)
 • Religion og etikk (30)
 • Matematikk (50)
 • Naturfag (50)
 • Samfunnskunnskap (40)
 • Mediefag (5)
 • Musikk (10) (tilbys kun annethvert år - tilbys vår 2020)

Vi kan ikke garantere at du får undervisning i begge fagene dine da enkelte av fagene må legges på samme tidspunkt.

Rangering av søkere

Søkere på PPU deltid rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentasjon på nåværende tilsettingsforhold i undervisningsstilling eller tidligere tilsettingsforhold innenfor de tre siste årene (ikke ringevikar) i skolen på ungdomsskolen, videregående skole eller innenfor videregående opplæring for voksne. Bekreftelsen må vise at du har undervist på ungdomstrinnet, i videregående skole eller i voksenopplæring (tilsvarende trinn 8-13) og at ansettelsesforholdet ikke er eldre enn tre år fra søknadsfristen. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver.
 2. Søkere med to undervisningsfag går foran søkere med ett undervisningsfag som ILS tilbyr fagdidaktikk i.
 3. Søkere med ett eller flere relevante emner på masternivå i ett av undervisningsfagene som Universitetet i Oslo tilbyr fagdidaktikk i.
 4. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Dette punktet gjelder kun for søkere til musikkdidaktikk. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres med scannet versjon av originalvitnemål / attestert kopi av vitnemål.
 5. Totalt antall avlagte studiepoeng.
 6. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen og hvorvidt søkeren har andre skolefag.

 

Godkjenning av tidligere utdanning

PPU er revidert i henhold til ny rammeplan for PPU av 21.12.2015. Revisjonen av emnene medfører at det ikke lenger kan gis fritak fra de to emnene som PPU deltid består av, PP3510D og PPU3520D, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PPU3110D og PPU3120D, eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013.

Ekstern PPU-utdanning innpasses heller ikke.