Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til PPU deltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. oktober hvert år

Ved forrige opptak var det konkurranse om studieplassene i mediefag og musikk (musikk tilbys annethvert år). I øvrige fag fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. 

Vi ønsker å invitere til et hybinar, et kombinert fysisk og digitalt seminar, hvor man kan få et innblikk i PPU deltidsstudiet. Vi introduserer deltidstudiets innhold og måten vi jobber på, og det vil være mulighet til å stille spørsmål. Seminaret finner sted tirsdag 4. oktober kl. 17:00-18:00 i Helga Engs hus seminarrom 234, 2 etasje (https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/) eller digitalt i ZOOM. Påmelding gjøres via dette nettskjemaet, der du vil få en ZOOM lenke opp om du velger å delta digitalt:

https://nettskjema.no/a/275247  

Programmet for hybinaret finner du i lenken under:

https://www.uio.no/studier/program/ppu-deltid/realiser-drommen-om-a-bli-lerer-pa-uio.html 

For å søke på studiet må du innen 15. oktober

 • ha gjort deg kjent med studiestrukturen til PPU deltid, spesielt med tanke på obligatorisk praksis og undervisning 
 • ha satt deg inn i opptakskravene du finner lenger ned på siden
 • sjekket at du dekker fagkravene
 • søke på praktisk-pedagogisk utdanning i Søknadsweb
 • laste opp dokumentasjon på utdanning tatt ved andre institusjoner enn UiO som ikke er tilgjengelige gjennom resultatutveksling
 • laste opp eventuell tilleggsinformasjon vedrørende utdanningen
 • laste opp eventuell bekreftelse på undervisningsstilling i skolen. Bekreftelsen må vise at du har undervist på ungdomstrinnet, i videregående skole eller i voksenopplæring (tilsvarende trinn 8-13) og at ansettelsesforholdet ikke er eldre enn tre år fra søknadsfristen. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver.
 • søkere som skal fullføre mastergrad høsten 2022, må laste opp bekreftelse fra studiestedet der det oppgis når sensuren for masteroppgaven er klar. Skjermdump av sensurdato godtas også. Dette behøver du ikke å gjøre dersom du avlegger mastergraden ved UiO.

Søknadsweb for PPU deltid åpner 1. august og stenger 15. oktober. 

 

Studieplasser

175

Opptakskrav

Søkere må ha:

 • Mastergrad eller hovedfag, med unntak av søkere til musikk fagdidaktikk der minstekravet er bachelorgrad med minimum 180 studiepoeng i musikk.

 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene Sjekk om du dekker fagkravene 

 • Du må takke ja til begge fagene du har søkt på dersom du får tilbud fra oss, og kunne undervise i disse fagene.

 • Eksamener som er avgjørende for at du er kvalifisert til fag du har søkt på, må være bestått før studiet starter. 

 • Søkere som skal avlegge mastergrad høsten 2022, må dokumentere fullført grad innen 1. februar for å kunne ha studierett til programmet.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i Søknadsweb (se skjermbilde). Dersom det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til GSK i Søknadsweb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelsesfeltet. Har du derimot elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan bruke vitnemålet i søknadsbehandlingen i stedet for at du laster det opp. Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB, må du laste det opp. ILS behandler ikke GSK-søknader, kontakt Knutepunktet for spørsmål om GSK.

Fagtilbud:

 • Engelsk 
 • Fremmedspråk - fransk 
 • Fremmedspråk - spansk 
 • Fremmedspråk - tysk 
 • Geografi 
 • Historie 
 • Matematikk 
 • Mediefag 
 • Musikk  (tilbys kun annethvert år - tilbys neste gang vår 2024)
 • Naturfag 
 • Norsk 
 • Religion og etikk 
 • Samfunnsfag

For at faget kan tilbys må det være tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og instituttet må kunne tilby et fullverdig praksistilbud.

Dokumentasjon

Har du undervisningsstilling i skolen?

Dersom du har eller har hatt undervisningsstilling i skolen i løpet av de tre siste årene vil du få høyere rangering i opptaket. Stillingen må ha vært på 8.- 13. trinn eller i videregående opplæring for voksne. Ringevikar gir ikke uttelling.

Har du utdanning fra andre læresteder enn UiO?

Søkere med ekstern utdanning (eksamener tatt utenfor UiO) må laste opp all relevant dokumentasjon på høyere utdanning i Søknadsweb, også utdanning som er innpasset ved UiO, innen 15. oktober. De fleste læresteder i Norge, men ikke alle, tilbyr resultatutveksling (for eksempel tilbyr ikke BI og Bjørknes dette). Om resultatutveksling er tilgjengelig, får vi tilgang til resultatene dine i Søknadsweb. Søker kan se hvilke resultater som er synlige for saksbehandler. Du må selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "Eksterne resultater". 

Merk at utdanning fra UiO må ikke dokumenteres.

Har du utdanning fra utlandet?

 • Dokumentasjonen (vitnemål, karakterutskrifter, Diploma Supplement o.l).skal foreligge på norsk eller engelsk
 • Utdanning som ikke er oppgitt i ECTS credits (som er tilsvarende norske studiepoeng) skal ha NOKUT-godkjenning. Fristen er 15. oktober

Vis tydelig at du er kvalifisert

Mange lurer på om de er kvalifisert til å søke PPU. Ønsker du hjelp med dette kan du bestille veiledning gjennom UV-studieinfo her: Bestill veiledning

Ved ekstern utdanning, norsk eller utenlandsk, skal du:

 • Markere emner du mener er relevante med tanke på det faget/de fagene du har søkt fagdidaktikk i
 • Last opp emnebeskrivelser dersom emnets tittel ikke er selvforklarende
 • Mastergradvitnemålet må lastes opp, kun karakterutskrift er ikke godkjent som dokumentasjon 

Skal du ta emner/eksamener høsten 2022?

Dersom du høsten 2022 tar utdanning ved et annet studiested enn UiO, skal du laste opp en bekreftelse fra lærestedet som viser hvilke emner og/eller eksamener du er oppmeldt til innen 15. oktober. Det gjelder kun emner/eksamener som er relevante for at du skal bestå ett eller flere fagkrav. NB! Eksamensmeldinger ved andre studiesteder er ikke synlig for saksbehandler gjennom resultatutveksling. Bekreftelsen skal lastes opp innen søknadsfristen, og skjermdump godtas som midlertidig bekreftelse. Last opp karakterutskrift når du har fått resultatet. Skjermdump av fullført resultat godtas ikke.

Studenter som tar emner ved UiO trenger ikke laste opp bekreftelse for eksamensmelding. 

Skal du fullføre en mastergrad høsten 2022?

Søkere som skal fullføre mastergrad høsten 2022 må innen søknadsfristen 15. oktober laste opp bekreftelse fra studiestedet der det oppgis når sensuren for masteroppgaven er klar. Skjermdump av dato for sensur godtas også. Dette behøver du ikke å gjøre dersom du avlegger mastergraden ved UiO. Søkere med mastergrad som avlegges høsten 2022 må dokumentere fullført grad innen 1. februar 2022 for å kunne ha studierett til programmet.

Når det gjelder GSK-kravet, kan det gjelde egne regler og frister.

Politiattest

Politiattest leveres etter du har fått tilbud om studieplass på PPU deltid. Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet du får tilsendt på e-post.

Rangering av søkere

Søkere på PPU deltid rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentasjon på nåværende tilsettingsforhold i undervisningsstilling eller tidligere tilsettingsforhold innenfor de tre siste årene (ikke ringevikar) i skolen på ungdomsskolen, videregående skole eller innenfor videregående opplæring for voksne. Bekreftelsen må vise at du har undervist på ungdomstrinnet, i videregående skole eller i voksenopplæring (tilsvarende trinn 8-13) og at ansettelsesforholdet ikke er eldre enn tre år fra søknadsfristen. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver.
 2. Søkere med to undervisningsfag går foran søkere med ett undervisningsfag som ILS tilbyr fagdidaktikk i.
 3. Søkere med ett eller flere relevante emner på masternivå i ett av undervisningsfagene som Universitetet i Oslo tilbyr fagdidaktikk i.
 4. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Dette punktet gjelder kun for søkere til musikkdidaktikk. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres med scannet versjon av originalvitnemål / attestert kopi av vitnemål.
 5. Totalt antall avlagte studiepoeng.
 6. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen og hvorvidt søkeren har andre skolefag.

 

Godkjenning av tidligere utdanning

PPU er revidert i henhold til ny rammeplan for PPU av 21.12.2015. Revisjonen av emnene medfører at det ikke lenger kan gis fritak fra de to emnene som PPU deltid består av, PP3510D og PPU3520D, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PPU3110D og PPU3120D, eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013.

Ekstern PPU-utdanning innpasses heller ikke.