Jobb og videre studier

Videre studier

Ønsker du å fortsette på forskerutdanningen gjør mastergrad i psykologi deg kvalifisert for å søke opptak. I en forskerutdanning er du ansatt i en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat for å produsere din egen doktorgrad.

Studieretningen gir inngående kjennskap til aktuell teori og forskning på de ulike fordypningsområdene, og det vil for noen være aktuelt å forfølge dette videre i en forskerkarriere ved utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsmuligheter

Gjennom studieretningen Helse-, utvikling- og samfunnspsykologi på Masterprogrammet i psykologi har du tilegnet deg forskningsbasert kunnskap om menneskers utvikling, sosiale samhandlingsmønstre, atferd knyttet til helse og kunnskap om relevante helseintervensjoner og tiltak i et samfunn preget av etnisk mangfold og kulturell variasjon. Les mer på siden "Hva lærer du?" om hvilken kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse du tar med deg inn i arbeidslivet fra dette studieprogrammet.

Denne studieretningen kvalifiserer deg for jobber i privat og offentlig sektor. Nedenfor ser du eksempler på hva du kan jobbe med ut fra hvilken fordypning du velger på studieretningen:

Arbeidsmuligheter med fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse

Fordypningen i forebyggende arbeid og seksuell helse omhandler tema som er relevante for utforming og gjennomføring av helsefremmende tiltak og intervensjoner. Gitt kompetansen kandidatene får i helsepsykologi generelt og forebyggende arbeid og seksuell helse spesielt, kan mange yrkesveier være aktuelle, deriblant:

 • Konsulent- og rådgiver innen forebygging generelt og seksuell helse i for eksempel Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og skoleverket, og Helseforetakene.
 • Konsulent- og rådgiver i interessegrupper (for eksempel Aksept, Helseutvalget for homofile, Sex og politikk), og frivillige organisasjoner (for eksempel Røde Kors).
 • Konsulent- og rådgiver tilknyttet habilitering og rehabilitering i sykehus og i eldreomsorgen.
 • Konsulent- og rådgiver tilknyttet ungdomshelsestasjoner, barnevernet.
 • Undervisning om seksuell helse/helseatferd i skolen og for grupper av helsepersonell (utvikle og presentere kunnskap seksuell helse rettet inn mot atferdsendring, forebygging av seksuelle problemer, og seksualitet i et menneskerettighetsperspektiv og hvordan imøtekomme utfordringer (innen utdanningsinstitusjoner, i organisasjoner, som selvstendig kurstilbyder, m.v.).
 • Utforming av helsepolitikk og strategiplaner for å fremme seksuell helse (i organisasjoner, kommuner, direktorater, og lignende).
 • Utforming, gjennomføring og evaluering av tiltak og intervensjoner, og identifisere hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer (innenfor prosjekter i det offentlige, i organisasjoner eller i lokalsamfunnet).

Arbeidsmuligheter med fordypning i kultur- og samfunnspsykologi

Fordypningen i kultur- og samfunnspsykologi omhandler temaer som er relevante for utforming og gjennomføring av politikk og styring på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Gitt kompetanse kandidatene får i kultur- og samfunnspsykologi kan mange yrkesveier være aktuelle, deriblant:

 • Direkte arbeid med interessegrupper (i NAV‑systemet, i kriminalomsorgen, arbeid med bosetting av flyktninger, rehabiliteringsarbeid i private organisasjoner, miljøarbeider, m.m.).
 • Politikkutforming: Arbeid med etablering av samfunnstiltak i skjæringsfeltet mellom det sosiokulturelle og det politiske (i organisasjoner, kommuner, direktorater, og lignende).
 • Saksbehandlere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå (for eksempel som flyktningkonsulenter), saksbehandlere i departementer, direktorater og organisasjoner.
 • Evaluering: Utrede hvordan samfunnstiltak fungerer, og identifisere hva som fungerer godt (innenfor prosjekter i det offentlige, i organisasjoner eller i lokalsamfunnet).
 • Utdanning og tilrettelegging: Utvikle og presentere kunnskap som gjør organisasjoner og personer bedre i stand til å forstå sosiokulturelle temaer, og til å identifisere og imøtekomme utfordringer (innen utdanningsinstitusjoner, i organisasjoner, som selvstendig kurstilbyder, m.v.).

Arbeidsmuligheter med fordypning i sosialpsykologi

Fordypningen i sosialpsykologi gir kompetanse til å utvikle, gjennomføre, analysere og anvende forskning om mellommenneskelige forhold. Disse kvalifikasjoner gir mangfoldige jobbmuligheter:

 • Forskning og undervisning som Ph.d.-stipendiater på universiteter og høyskoler
 • Intervensjonsutvikling og evaluering i helse- og utdanningssektoren (for eksempel eksperter om sosialpsykologiske tiltak for å øke ønsket helseatferd eller forebygging av fordommer)​
 •  Konsulent- og rådgivingstjenester vedrørende konfliktløsning og konfliktforebygging
 •  Markedsføring av produkter og tjenester
 • Undervisning; etter- og videreutdanning i staten og bedrifter​
 • Saksbehandlere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå (for eksempel eksperter i migrasjonsspørsmål), saksbehandlere i departementer, direktorater og organisasjoner
 • Anvendt forskning på sosiale og psykologiske temaområder i offentlige og private institusjoner (f.eks. surveyundersøkelser, markedsundersøkelser, demografiske undersøkelser)
 • "Diversity Management": Ledelse av utfordringer som følge av mangfold
 • Likestillingsspørsmål
 • Politisk rådgivning

Arbeidsmuligheter med fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker

Fordypningen utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker er relevante for jobber i privat og offentlig sektor som handler om utforming og gjennomføring av helsefremmende tiltak og intervensjoner. Gitt kompetansen kandidatene får i utviklingspsykologi generelt og forebyggende arbeid mot barn og unges psykiske helse, kan mange yrkesveier være aktuelle, deriblant:

 • Konsulent- og rådgiver innen forebygging av psykiske vansker hos unge i for eksempel Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og skoleverket i tillegg til helseforetakene.
 • Konsulent- og rådgiver i frivillige organisasjoner (for eksempel Røde Kors).
 • Konsulent- og rådgiver ved ulike tjenester i kommunen (PPT, rådgiver på skole/barnehage, barnevern, politi, oppvekstsentra).
 • Undervisning om psykisk helse i skolen, for grupper av helsepersonell og personell som arbeider med flyktninger og asylsøkere, samt som selvstendig kurstilbyder, m.v..
 • Utforming av helsepolitikk og strategiplaner for å fremme psykisk helse (i organisasjoner, kommuner, direktorater, og lignende).

 

Publisert 7. jan. 2015 09:06 - Sist endret 25. nov. 2016 11:23