Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i kulturhistorie:

Kunnskap:

 • har bred kunnskap om europeisk kulturhistorie, forestillingsverden, praksis og kunnskap med hovedvekt på tidsperioden fra 1500 og fram til i dag
 • har kunnskap om bruken av materiell- og muntlig kultur som kildemateriale
 • har god kjennskap til kulturhistorisk teori og metode. 
 • kjenner til viktige historiske og samtidige trender i studiet av kultur, og innen kulturhistorisk forskning. 
 • kan oppdatere sin kulturhistoriske kunnskap  gjennom analytisk lesning av sekundærlitteratur.
 • har god kunnskap om sammenhengen mellom fagtradisjonens teoriutvikling og historisk kontekst fra fagets begynnelse på 1800 tallet frem til i dag
 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet.
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt humanistisk eller samfunnsvitenskaplig fagområde. 

Ferdigheter

 • kan anvende relevante teorier om kultur, kulturell praksis og kulturhistorisk kildemateriale både på individ- og samfunnsnivå, og i historisk og samtidig kontekst.
 •  kan formulere, og arbeide med kulturhistoriske problemstillinger.  
 • kan forholde seg kritisk og reflektert til kulturhistoriske fenomener og justere seg etter veiledning.
 • har erfaring med bruken av historisk kildemateriale i eget arbeid 
 • kan finne og bruke materielt og immaterielt kulturhistorisk kildemateriale,
 • kan vurdere større mengder informasjon og anvende dette til å fremstille svar på kulturhistoriske problemstillinger

Generell kompetanse

 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av kultur og kulturhistorie, historisk og i samtid. 
 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet ved sitat- og kildehenvisninger
 • kan arbeide alene og i gruppe i kortere eller lengre tidsperioder med å planlegge og fullføre oppgaver og prosjekter med en kulturhistorisk problemstilling.
 • kan formidle kulturhistorisk fagstoff muntlig og skriftlig, og gjennom ulike medier.
 • kan diskutere kulturhistoriske fenomener og problemstillinger med fagfeller
 • kan gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider.
 • kjenner til utvikling av, og aktuell kulturhistorisk fagtradisjon. 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. apr. 2016 10:17