Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Hvorfor velge denne retningen?

Er du interessert i historie – men ikke den om konger og kriger? På kulturhistorie lærer du om hva fortidens mennesker har tenkt og følt, trodd og visst. Du får vite hvordan de har ordnet livene sine, tingene sine og kunnskapen sin. Kulturhistorie lærer deg at mange ting som vi regner som selvsagte, har vært helt annerledes før – og kan bli det igjen i framtida. 

Mennesker forsøker alltid å gi mening til den verden de lever i. Men hvor kommer tolkningene fra? Hvilke historiske institusjoner, tradisjoner, kulturelle verdier og mønstre av mening er det som former livene våre? Hvordan er de blitt forstått, omstridt og diskutert i fortiden, og hvordan preger de nåtiden? Hvordan kan vi bruke dem eller endre dem i fremtiden?

Kulturhistoriestudiet forsøker å gi svar på spørsmålene gjennom å tilby historisk kunnskap om dagens komplekse globale virkelighet, basert på en kombinasjon av kulturteori og konkrete undersøkelser.

Med utgangspunkt i våre spesialiseringer på felt som kollektivt minne og fortellinger; museer, kulturminnevern og materiell kultur; ritualer; kulturmøter og kulturell identitet og menneskeres forhold til dyr og natur, tilbyr vi et bredt spekter av kulturelle perspektiver på europeisk og vestlig historie. I de kulturhistoriske tilnærmingene er aktørenes ståsted alltid et viktig utgangspunkt.

Emnene som tilbys dreier seg om blant annet museer, kulturarv og kulturminnevern; materialitet; trosforestillinger og magiske praksiser; fortellinger og muntlig tradisjon; religiøs mentalitet og spørsmål om individuelle og kollektive identiteter.  

Som student i kulturhistorie lærer du om kulturelle verdier og valg, om tradisjoner og mottradisjoner, om kulturmøter, kulturkonflikter og kulturutveksling. De brede kulturelle perspektivene hjelper deg til å forstå det mangfoldet av valg og verdier mennesker står overfor i dagens verden, og gir deg kunnskap om hvordan menneskers tenkemåte og selvforståelse har endret seg over tid.

Studiet er relevant for arbeid med kommunikasjon og formidling innen hele kulturfeltet (f.eks. journalistikk, film, reklame) og gir mange og varierte muligheter i yrkeslivet. Mer spesifikt gir kulturhistoriestudiet en kunnskap som er rettet inn mot arbeid i museer, arkiv og skoleverk, samt innen turisme og reiseliv og andre offentlige og private kulturinstitusjoner.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. feb. 2013 12:36