Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Det benyttes en variasjon av ulike læringsformer som kan relateres både til kunnskapsaspektet og forståelsesaspektet. Ved å følge forelesninger kan studentene tilegne seg gode og solide kunnskaper om fakta, teori, og metodiske tilnærminger, gjennom deltakelse på seminarer kan de få en utdypet forståelse av ulike aspekter ved faglige tema. Ved å lytte til medstudenter oppøver studentene toleranse og økt evne til dialog. Gjennom innlevering av skriftlige oppgaver som studentene får skriftlig tilbakemelding på, skal de få trening i god og sammenhengende skriftlig fremstilling. Se også de ulike studieretningene.

Det vil bli lagt stor vekt på å aktivisere studentene i undervisningen og på å gi tilbakemelding på deres arbeid i løpet av hele semesteret. Dette skjer i stor grad gjennom skriving av oppgaver og gjennom kommentarer og veiledning på internett. På denne måten er det nær sammenheng mellom undervisningen og vurderingen av studentenes prestasjoner.

Mange av bacheloremnene benytter Fronter.
Se emnebeskrivelsene.

Rammer for pensum/litteratur (som støtter opp om studieprogrammet):
Se emnebeskrivelsene.

Undervisningsspråk

Se studieretningsplaner.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. nov. 2012 11:02