Veiledende retningslinjer for karakterfastsetting


NASJONAL KARAKTERSKALA: GENERELLE KVALITATIVE BESKRIVELSER

(Universitetets og høgskolerådets studieutvalg)

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A
Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B
Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C
God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D
Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E
Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F
Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

FAGSPESIFIKKE VURDERINGSKRITERIER:
LAVERE NIVÅ (bachelor-nivå)

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ
beskrivelse av
vurderingskriterier
Fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier* ECTS-
fordeling
Ramme-
verdier,
kvantitativ
fordeling
A
Fremragende Sjeldent høyt kunnskapsnivå. Uvanlig god analytisk evne. Kan bruke kunnskapen svært selvstendig. Empirisk og teoretisk presis. Skarpsindig, poengtert og original drøfting. Meget høyt nivå på tematisk breddekunnskap. Særlig gode evner til komparasjon.
10 %
8-12%
B
Meget god Meget god oversikt over kunnskapsfeltet. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Empirisk og teoretisk solid. Høyt nivå på tematisk breddekunnskap. Meget gode evner til komparasjon.
25%
20-30%
C
God God oversikt over de viktigste elementene i fagfeltet. Kan i blant bruke kunnskapen selvstendig. Empirisk og/eller teoretisk habil. Har ganske god tematisk breddekunnskap. Gode evner til komparasjon.
30%
24-36%
D
Nokså god/
brukbar
Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Lite faglig selvstendig. Empirisk og/eller teoretisk ujevn. Har noe tematisk breddekunnskap. Visse evner til komparasjon.
25%
20-30%
E
Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Overbeviser verken empirisk eller teoretisk. Tematisk usikker. Liten evne til komparasjon.
10%
8-12%
F
Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Svært liten empirisk kunnskap og teoretisk forståelse. Tematisk meget svak. Viser ingen komparative evner.
0%
0%

*Note: Uttrykket "tematisk" er valgt som en fellesbetegnelse for - for eksempel - "generell" kunnskap som regionaletnografi eller faghistorie, eller mer spesifikt for selve emnets sentrale tematikk (kjønnsrelasjoner, humanøkologi, rituelt liv, multikulturalisme osv. - avhengig av hva som er mest relevant for bedømmelsen). Hvis kandidaten skårer ulikt m.h.t. de ulike kriteriene, fastsettes karakteren som et gjennomsnitt.


FAGSPESIFIKKE VURDERINGSKRITERIER:
SÆRLIGE EMNER (KURS) PÅ HØYERE NIVÅ (master-nivå)

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ
beskrivelse av
vurderingskriterier
Fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier* ECTS-
fordeling

Ramme-
verdier,

kvantitativ
fordeling

A
Fremragende Sjeldent høyt kunnskapsnivå. Uvanlig god analytisk evne. Kan bruke kunnskapen svært selvstendig. Empirisk og teoretisk presis. Skarpsindig, poengtert og original drøfting. Meget høyt nivå på tematisk breddekunnskap. Særlig gode evner til komparasjon.
10%
8-12%
B
Meget god Meget god oversikt over kunnskapsfeltet. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Empirisk og teoretisk solid. Høyt nivå på tematisk breddekunnskap. Meget gode evner til komparasjon.
25%
20-30%
C
God God oversikt over de viktigste elementene i fagfeltet. Kan i blant bruke kunnskapen selvstendig. Empirisk og/eller teoretisk habil. Har ganske god tematisk breddekunnskap. Gode evner til komparasjon.
30%
24-36%
D
Nokså god/
brukbar
Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Lite faglig selvstendig. Empirisk og/eller teoretisk ujevn. Har noe tematisk breddekunnskap. Visse evner til komparasjon.
25%
20-30%
E
Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Overbeviser verken empirisk eller teoretisk. Tematisk usikker. Liten evne til komparasjon.
10%
8-12%
F
Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Svært liten empirisk kunnskap og teoretisk forståelse. Tematisk meget svak. Viser ingen komparative evner.
0%
0%

*Note: Uttrykket "tematisk" er valgt som en fellesbetegnelse for - for eksempel - "generell" kunnskap som regionaletnografi eller faghistorie, eller mer spesifikt for selve emnets sentrale tematikk (kjønnsrelasjoner, humanøkologi, rituelt liv, multikulturalisme osv. - avhengig av hva som er mest relevant for bedømmelsen). Hvis kandidaten skårer ulikt m.h.t. de ulike kriteriene, fastsettes karakteren som et gjennomsnitt.
 

FAGSPESIFIKKE VURDERINGSKRITERIER: MASTEROPPGAVE

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ
beskrivelse av
vurderingskriterier
Fagspesifikk beskrivelse av
vurderingskriterier*
ECTS-
fordeling

Ramme-
verdier, kvantitativ fordeling

A
Fremragende Sjeldent høyt kunnskapsnivå. Uvanlig god analytisk evne. Kan bruke kunnskapen svært selvstendig. Empirisk og teoretisk presis. Skarpsindig, poengtert og original drøfting. Meget høyt nivå på tematisk breddekunnskap. Komparativ drøfting med overbevisende styrke. Empirisk materiale av meget høy kvalitet, som er teoretisk integrert på en svært god måte.
10%
8-12%
B
Meget god Meget god oversikt over kunnskapsfeltet. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Empirisk og teoretisk solid. Høyt nivå på tematisk breddekunnskap. Empirisk materiale av høy kvalitet som er godt teoretisk integrert. Poengtert og innsiktsfull drøfting.
25%
20-30%
C
God God oversikt over de viktigste elementene i fagfeltet. Kan i blant bruke kunnskapen selvstendig. Empirisk og/eller teoretisk habil. Har ganske god tematisk breddekunnskap. Gode evner til komparasjon. Empirisk materiale av middels kvalitet som drøftes på et teoretisk akseptabelt nivå.
30%
24-36%
D
Nokså god/
brukbar
Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Lite faglig selvstendig. Empirisk og/eller teoretisk ujevn. Har noe tematisk breddekunnskap. Visse evner til komparasjon. Empirisk materiale av usikker kvalitet. Kan ikke gjennomføre en systematisk teoretisk diskusjon.
25%
20-30%
E
Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Overbeviser verken empirisk eller teoretisk. Tematisk usikker. Liten evne til komparasjon. Svakt empirisk materiale. Mangelfull teoretisk diskusjon.
10%
8-12%
F
Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Svært liten empirisk kunnskap og teoretisk forståelse. Tematisk meget svak. Viser ingen komparative evner. Store mangler ved det empiriske materialet. Makter ikke å gjennomføre en teoretisk diskusjon.
0%
0%

*Note: Uttrykket "tematisk" er valgt som en fellesbetegnelse for - for eksempel - "generell" kunnskap som regionaletnografi eller faghistorie, eller mer spesifikt for arbeidets sentrale tematikk (kjønnsrelasjoner, humanøkologi, rituelt liv, multikulturalisme osv. - avhengig av hva som er mest relevant for bedømmelsen). Hvis kandidaten skårer ulikt m.h.t. de ulike kriteriene, fastsettes karakteren som et gjennomsnitt.


FAGSPESIFIKKE VURDERINGSKRITERIER VED KARAKTERSKALA BESTÅTT/IKKE BESTÅTT: LAVERE NIVÅ (bachelor-nivå) OG HØYERE NIVÅ (master-nivå)

Ved avsluttende evaluering (endelig karakter eller endelig delkarakter i et emne):

Bestått Tilsvarende kriteriene for karakterene A-D
Ikke bestått Tilsvarende kriteriene for karakterene E-F

 

Ved "underveisvurdering" - foreløpige prøver/innleveringer underveis i semesteret - (der karakteren ikke er endelig karakter eller endelig delkarakter i et emne):

Bestått Tilsvarende kriteriene for karakterene A-E
Ikke bestått Tilsvarende kriteriene for karakteren F

 

 

Publisert 6. juni 2012 14:26 - Sist endret 9. feb. 2021 10:35