Hva lærer du?

Bachelorprogrammet gir en grunnleggende kompetanse i sosiologi i et sterkt forsknings- og fagmiljø.

Ved å studere sosiologi får du kunnskap om mennesket som individ og som en del av en gruppe. Du blir fortrolig med begreper og teorier som vil hjelpe deg å forstå komplekse samfunnsspørsmål, som innvandring, arbeidsliv, globalisering, sosial ulikhet, kriminalitet og familierelasjonerDu lærer å vurdere forskningsbasert kunnskap på en kritisk måte, får et faglig grunnlag for å forstå samfunnsutviklingen og for å ta del i et kunnskapsbasert arbeidsliv.

Kunnskap

 • Ha bred innsikt i temaer som sosial ulikhet, arbeidslivets organisering, marginalisering, samlivs- og familieformer, betydninger av kjønn og implikasjoner av internasjonalisering
 • Ha kjennskap til og forståelse av sosiologiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Ha forståelse for grunnprinsipper som anvendes i vitenskapelig analyse for å kunne besvare sosiologisk forankrede forskningsspørsmål
 • Kjenne til viktige sosiologiske forskningsbidrag
 • Kjenne til sentrale teoretikere og viktige teorier om mennesket og samfunnet
 • Forstå de sosiologiske perspektivene som forklarer likheter og forskjeller innenfor og mellom samfunn i ulike deler av verden

Ferdigheter

 • Kunne tenke ut, formulere og undersøke sosiologiske problemstillinger, samt underbygge disse gjennom å anvende faglig kunnskap og tidligere forskningsresultater
 • Kunne beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling ved hjelp av faglige begreper og analyseteknikker
 • Kunne anvende ulike forskningsmetoder for å samle inn og analysere sosiologiske data, som statistikk, intervjuer og observasjon
 • Kunne finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur, og ha korrekt kilde- og sitatbruk
 • Kunne se sammenhengen mellom problemstillinger, metodisk fremgangsmåte, valg av analyseverktøy og fremstilling av resultater
 • Reflektere over eget faglig arbeid, og kunne justere dette ut fra kommentarer og veiledning

Generell kompetanse

 • Kunne integrere forskjellige sosiologiske kilder og forskningsresultater for å forstå sammenhenger i ulike sosiale prosesser og handlinger
 • Evne å gi en klar og ryddig fremstilling av sosiologisk materiale, både skriftlig og muntlig
 • Være i stand til å planlegge, organisere og gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor gitte frister
 • Evne å samarbeide med andre, samt gi og motta kritikk på en konstruktiv og dialogorientert måte
 • Kjenne til grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger, og de etiske hensyn man må ta i forbindelse med datainnsamling, dataoppbevaring og analyse av innsamlet data
   
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. des. 2017 13:57