Hvorfor velge dette programmet?

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

Innhold i studiet

Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av nære relasjoner i familien til undersøkelser av globale sosiale prosesser.

Du lærer å bruke forskning og skape ny kunnskap gjennom ulike forskningsmetoder som statistisk analyse, intervju og observasjon. Verktøyene er svært anvendbare i arbeidslivet og ruster deg for mange jobber i kunnskapssamfunnet.   Gjennom studier lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Gjennom bacheloroppgaven får du mulighet til å bruke det du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt tema.

Hva er forskjellen på sosiologi og sosialantropologi?

Fagene sosiologi og sosialantropologi har en del til felles. Begge er fag som hjelper deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. Fagene skiller seg ved hvilke spørsmål de stiller, hvordan de innhenter kunnskap om samfunnet og hvilken faglitteratur som benyttes.

Sosialantropologi

Sosialantropologi studerer de sosiale og kulturelle sidene ved mennesket. Sosialantropologi er opptatt av hvordan kultur former samfunnet. Spørsmål som sosialantropologer er opptatt er hva det vil det si å være menneske og hvordan oppfører mennesket seg og hvorfor. Det kan være hvordan enkeltpersoner påvirkes av, for eksempel innvandring eller klimaendringer, og hvilke konsekvenser det har. Faget studere samfunn uansett hvor de befinner seg i verden, både i Norge og andre deler av verden. Fokuset er ofte på hvordan enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn påvirkes av samfunnet og sosiale trender.

Sosiologi

Sosiologi ønsker å forstå hvordan samfunnet former mennesker og hvordan mennesker påvirker samfunnet. Sosiologi er opptatt av dagsaktuelle samfunnsspørsmål som innvandring, arbeidsliv, sosial ulikhet, kriminalitet, likestilling og familierelasjoner. Eksempel på spørsmål som stilles hvordan påvirker familiebakgrunn, kjønn og oppvekstmiljø folks muligheter i livet? Hva knytter mennesker og grupper sammen i en tid med raske endringer, globalisering og migrasjon? Fokuset er ofte på makt og ulikhet, og sosiologer stiller kritiske spørsmål ved etablerte tatt-for-gittheter.

Metode for å innhente kunnskap

Sosiologien innhenter kunnskap ved hjelp av mange ulike metoder. Du lærer om både statistikk, intervjuer og tekstanalyse. Sosiologer kan dermed kombinere ulike typer data til å avdekke sammenhenger i samfunnet. Sosialantropologien innhenter ofte kunnskap ved intervju og at forskeren tilbringer tid i det miljøet som studeres. Det gjør at antropologer kan oppdage sider ved kulturen og samfunnet som er utilgjengelig for de som benytter andre metoder. De kan også avdekke forskjellen mellom hva folk sier og det de faktisk gjør.

Jobb og videre studier

Bachelorprogrammet i sosiologi gir et solid fundament for videre masterprogramstudier i sosiologi og samfunnsvitenskap. Sosiologifaget låser deg ikke til ett tema, men gir deg redskaper som er anvendelig innenfor en lang rekke kunnskapsbasert virksomheter enten du er interessert i likestilling, kultur, organisasjon, kriminalitet, utdanning, migrasjon eller politikk. 

Metodefagene gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våre tidligere studenter jobber blant annet som rådgivere i organisasjoner, saksbehandlere i offentlig forvaltning, journalister, prosjektledere, forskere, analytikere og HR-medarbeidere. Les mer om jobb og videre studier.

Studier i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i sosiologi kan du studere et semester i utlandet. Mange av våre studenter tar et semester i ved Universitetet i Berkeley, California, som vi har en samarbeidsavtale med. I tillegg har vi spennende avtaler i både USA, Afrika og Europa.  Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Sosiologi har aktive studentforeninger og et godt studiemiljø. Arrangementsforeningen Eilert organiserer faglige treff, filmklubb og fester. I løpet av den første måneden av studiet er det hyttetur for nye studenter, og studentforeningene arrangerer blant annet studietur til utlandet. Sosiologi har i tillegg sitt eget tidsskrift som heter Socius.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 09:37