Bacheloroppgaver i sosiologi

Lurer du på hva du kan skrive om i en sosiologisk bacheloroppgave? Her er et utvalg titler som ble levert i emnene SOS3090 og SVLEP3090 våren 2018. 

Kvalitative oppgaver Kvantitative oppgaver En idéanalyse av borgerlønn som potensielt tiltak ved massiv arbeidsledighet i "automatiseringens tidsalder" Legitimeringen av sjanseulikhet - en kvantitativ analyse av holdninger til meritokratiet Social Justice through Democratic Deliberation - Nancy Fraser and Iris M. Young on how to counter social injustice through practical applications of moral reasoning Hvem har råd til å stole på fremmede? - en kvantitativ analyse av variasjonen i sosial tillit mellom nordmenn Hvilke motargumenter frembringer motstandere av ACER i diskusjonen om saken i norske medier? Hva er viktig for menn og kvinner ved jobbvalg? - en statistisk analyse av variasjon i norske menn og kvinners verdiorientering i valg av jobb Fortell meg hva du hører på, og jeg kan si hvem du er - en kvalitativ analyse av unge voksnes bruk av musikk som identitetsmarkør   Ungdommers oppfatninger og kunnskaper om marihuana og alkohol; risiko, konsekvenser og legalisering   Jeg er glad i Norge, men jeg føler meg ikke norsk - en kvalitativ studie av identitet og følelse av tilhørighet i samfunnet blant kvinner som har innvandret til Norge   Et ønske om å stå på egne ben? - en analyse av hvorfor muslimske kvinnelige etterkommere av innvandrere fra ikke-vestlige land velger å ta høyere utdanning   En oppgave om organisasjonsidentitet og beslutninger i en nylig oppstartet bedrift   Mellom dype historier, verdipolitikk og klasseinteresser - en kvalitativ studie av begrunnelser for politiske holdninger i arbeiderklassen   Plattformer i den sosialdemokratiske velferdsstaten - en undersøkelse av mål og midler   Vold mot lærere på Oslos videregående skoler   Samfunnets forestillinger om straff - om forestillinger knyttet til straffeutmåling uttrykt i norske medietekster   Rusens alternative ansikt - et innblikk i rekreasjonell bruk av MDMA   Laster inn... Loading... Buffering... - en diskursanalyse om internasjonal dekning av internettblokkeringen i Xinjiang regionen og Kinesisk legitimitet   Effekter av avkriminalisering av narkotika i Norge - hva tilsier at vi kan sammenligne rusreformen i Portugal med Norge, og hva tilsier at vi ikke kan gjøre det?   Menneskets signatur i universet - en semiotisk analyse av SpaceXs Starman   Struktur og strategi - en komparativ analyse av politiske institusjoner og partiorganisering   Lykkeligst uten barn - en kvalitativ undersøkelse av frivillig barnløses opplevelse av egen barnefrihet   Dumpster diving, mer enn bare mat hentet fra søpla - en kvalitativ intervjustudie av dumpster divere  
SVLEP3090 - Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter
Kvalitative oppgaver Kvantitative oppgaver
«4 av 5 somaliske innvandrerkvinner er uten jobb – SSB mener integreringen går 'rimelig bra'» - norske avisers fremstilling av somaliske kvinner uten lønnet arbeid Meritokratiske oppfatningers utdannelse: fremstår samfunnet mer meritokratisk for de med høyere utdannelse?
Inntrykkskontroll på Instagram - unge voksnes bruk av Instagram Oslo-løftet, kun for de sterke? - en undersøkelse av Oslo-elevers prestasjoner på nasjonale prøver etter familiebakgrunn
Innvandrerdrivets essens, motivasjon - et resultat av etnisk kapital? Tillit til politiske institusjoner -  tillitsnivået til politiske institusjoner i Norge - hvordan tillit har skapt velferdsstaten, valgdeltagelse og politiske holdninger
«De vil heller gå og shoppe på CC vest enn å jobbe» - ei analyse av ein debatt om kvinner i deltidsstillinger Diskriminering på arbeidsmarkedet - en undersøkelse av kvinner med minoritetsbakgrunn
SKAMfulle kjensler - eit blikk på korleis gutar (ikkje) snakkar om psykisk helse  
Sosiale medier, tenåringsjenter og psykisk helse - en tekstanalyse av to kronikker  
En dannelsesreise - en undersøkelse av unge voksnes etableringsfase  
Maskulinitetskulturer i Forsvaret - en kvalitativ studie av norske vernepliktige kvinners opplevelser av maskulinitetskulturer i Forsvaret  
”Påvirker” - en innholdsanalyse av hvordan norske bloggere skaper og opprettholder status som ”påvirker”  
”Psykisk helse i skolen” - en kvalitativ studie av offentlig skolepolitikk og skoleelevers opplevelser og refleksjoner knytte til psykisk helse og det psykososiale miljøet i skolen  
Norske muslimers opplevelser og oppfatninger av islamofobi - en kvalitativ studie av tre norske muslimske menns opplevelser og oppfatninger av islamofobi og hvordan dette påvirker deres hverdag  
Gullstoler og godhetstyranner - diskurser i norsk innvandrings- og integreringsdebatt  
“Ingen bruker kondom lenger, lets be real” - unge voksnes holdninger til kondombruk  
Publisert 23. mai 2018 11:21 - Sist endret 3. okt. 2018 15:00