Hva lærer du?

På dette studiet lærer du å tilrettelegge for gode lærings- og oppvekstbetingelser for barn, unge og voksne med spesielle behov. Eksempelvis personer med nedsatt hørsel eller syn, språkvansker, psykisk utviklingshemming eller ulike atferdsvansker.

Kunnskaper

Studieprogrammet skal bidra til at du opparbeider

 • generell kunnskap om læring og utvikling og spesifikk kunnskap om barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov
 • kunnskap om normalitet og avvik, funksjonshemning og lærevansker
 • kunnskap om sosialisering, kommunikasjon og språk
 • kunnskap om arenaer og roller i det spesialpedagogiske arbeidet
 • teoretisk og praktisk basert kunnskap om opplæring, tilpasning og inkludering for personer med særskilte opplæringsbehov

Ferdigheter

Studieprogrammet skal bidra til at du utvikler begynnende ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • reflektere kritisk over individuelle og kontekstuelle faktorers betydning for sosialisering, læring og utvikling
 • reflektere kritisk over faktorer av betydning for forebygging av og inngripen overfor lærevansker
 • foreta evalueringer for å klarlegge og møte tilpasningsbehov
 • delta i spesialpedagogisk arbeid

Generell kompetanse

Studieprogrammet skal bidra til at du opparbeider en profesjonell kompetanse i form av

 • innsikt i spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt
 • kunnskap i å utføre spesialpedagogisk arbeid på grunnleggende nivå
 • kvalifisering for videre studier i spesialpedagogikk på masternivå
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. nov. 2012 11:35