Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 853

Studieplasser

135

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 39,3
  • Ordinær kvote: 47,2

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Årsenheten i spesialpedagogikk (Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv) har ikke obligatorisk praksis eller PBL, og kan derfor ikke innpasses i bachelorgraden i spesialpedagogikk.

Exphil og exfac

Examen philosophicum og Examen facultatum fra godkjente studiesteder kan innpasses direkte inn i bachelorprogrammet.

Merk spesielt:

Examen facultatum fra NTNU på 7,5 studiepoeng dekker kravet om Examen facultatum. Men den vil kun telle som 7,5 studiepoeng i bachelorgraden, slik at du selv må sørge for å ha nok studiepoeng totalt sett i graden.

Examen philosophicum fra NTNU på 7,5 studiepoeng dekker kravet om Examen philosophicum. Men den vil kun telle som 7,5 studiepoeng i bachelorgraden, slik at du selv må sørge for å ha nok studiepoeng totalt sett i graden.

En rekke tidligere kombinasjoner av Examen philosophicum og Examen facultatum utgjør 30 studiepoeng. Disse vil dekke kravet til exphil og exfac, og vil inngå med totalt 20 studiepoeng i graden.