Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i statsvitenskap gir deg grunnkompetanse innenfor internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, politisk teori, samt forskningsmetode og statistikk.

Du får bred kunnskap om ulike typer politisk aktivitet og kjennskap til både aktuelle begivenheter og historiske utviklingstrekk. Du får innføring i organisasjoners og institusjoners oppbygning og virkemåte, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Du blir fortrolig med begreper og teorier som benyttes for å forklare nasjonale og internasjonale begivenheter, og for sammenliknende analyser av partier, styringssystemer og politisk atferd i ulike land. Studiet gir deg også faglig grunnlag for å forstå og ta del i en offentlig meningsutveksling om politisk etikk, sosial rettferdighet og demokrati.

Kunnskaper

 • Du har kunnskaper om innenriks- og utenrikspolitiske beslutningsprosesser
 • Du har grunnleggende kjennskap til politiske systemer, regimeendring og politiske fenomener som nasjonalisme
 • Du kan analysere politisk atferd og politiske partiers virksomhet
 • Du har innsikt i betingelser for politisk kontroll med forvaltningen, samt utforming og iverksetting av offentlig politikk
 • Du har kunnskaper om politisk filosofi, politiske ideologier, fordelingsteori og politisk etikk
 • Du har god innsikt i grunnprinsippene for vitenskapelig analyse og statistisk bearbeiding av forskningsdata

Ferdigheter

 • Du kan finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur, utforme og vurdere samfunnsvitenskapelige problemstillinger, og anvende ulike metoder for innsamling og analyse av et datamateriale.
 • Du kan reflektere kritisk over politiske systemer, prosesser og relasjoner, ved å integrere kunnskap fra forskjellige kilder og fagområder.
 • Du kan formidle faglig innsikt på en klar og ryddig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du kan planlegge og gjennomføre selvstendig analytisk arbeid innenfor gitte frister, og å samarbeide med andre analytikere på en konstruktiv måte

Generell kompetanse

 • Du har god kjennskap til betydningen av vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet
 • Du kan skille mellom kunnskap og meninger
 • Du har utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • Du har god kjennskap til grunnregler for redelighet i forskning og faglig fremstilling
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. feb. 2017 16:48