English version of this page

Permisjon frå studieprogram

Alle programstudentar kan søke om permisjon. Du kan søke enten generell permisjon utan krav til dokumentasjon eller permisjon på grunnlag av dokumenterte behov. Du søker og legger ved dokumentasjon elektronisk i nettskjema.

Kven kan søke?

 • Alle programstudentar kan søke om permisjon. Enkeltemnestudentar kan ikkje søke om permisjon.
 • Dersom du har behov for fråvær allereie i første semester, bør du vurdere å søke utsett studiestart i staden for permisjon.
 • Dersom du skal ha foreldrepermisjon, bør du søke permisjon med krav til dokumentasjon, sidan det er eigne reglar for studentar med foreldrepermisjon.
 • Dersom du treng hjelp til å planlegge studieløpet ditt, kan du vende deg til kontaktpunktet som du finn på programsida.

Generell permisjon utan krav til dokumentasjon

Du kan søke om inntil to semester generell permisjon frå studieprogrammet utan å oppgi ein grunn og utan å legge ved dokumentasjon. Du kan søke om to semester samanhengande permisjon eller eitt semester i gongen.

Du kan få permisjon i eitt semester berre dersom strukturen til programmet gjer det mogleg. Dersom det ikkje er mogleg, må du søke om permisjon i to semester.

I nokre tilfelle kan du ikkje søke om generell permisjon:

 • Klinisk ernæring, medisin og odontologi - midt i modular over fleire semester.
 • Masterprogram ved HF, fjerde semester eller seinare. 
 • Masterprogram ved MN.

Permisjon på grunnlag av dokumenterte behov

Dersom du har særskilde behov for permisjon, kan du søke om permisjon på grunnlag av dokumenterte behov:

 • Foreldrepermisjon
 • Verneplikt
 • Sjukdom hos deg sjølv eller nokon du har omsorg for
 • Heiltidsverv som studenttillitsvald eller som folkevald
 • Andre tungtvegande grunnar utanfor din eigen kontroll

Du dokumenterer søknaden med terminstadfesting/fødselsattest, innkallingskort, legeattest, stadfesting på heiltidsverv eller annan tilsvarande dokumentasjon.

Dersom behovet for permisjon på grunnlag av dokumenterte behov oppstår etter søknadsfristen, kan du søke etter fristen. I desse tilfella kan du også få permisjon for resten av semesteret.

Søknadsfrist

Medisin-, odontologi- og tannpleiestudiet

 • 1. november for vårsemesteret.
 • 1. mai for haustsemesteret.

Medisin-, odontologi- og tannpleiestudia har eit begrensa tal med plassar i kvart kull. Les meir om prioritering når du kjem tilbake frå permisjon:

Profesjonsstudiet i psykologi

Søknadsfristar for 1.-6. semester:

 • 1. februar for vårsemesteret.
 • 1. september for haustsemesteret.

Søknadsfristar for 7.-12. semester

 • 15. september for vårsemesteret.
 • 15. mars for haustsemesteret.

Studieprogram ved MN-fakultetet

 • 31. desember for vårsemesteret.
 • 30. juni for haustsemesteret.

Alle andre studieprogram

 • 1. februar for vårsemesteret.
 • 1. september for haustsemesteret.

Korleis søker du?

Du leverer søknaden og laster opp eventuell dokumentasjon i nettskjema.

Dersom du skal søke om permisjon frå fleire studieprogram, må du sende ein søknad for kvart studieprogram.

Slik blir søknaden behandla

Søknaden og eventuell dokumentasjon blir sendt til fakultetet på ein sikker måte gjennom kryptert nettskjema.

Du får vanlegvis svar frå fakultetet innan ein månad. Dersom det tek lenger tid å behandle søknaden, får du eit førebels svar om kvifor det tek lenger tid.

Du har rett til å klage på fakultetet sine avgjerder om permisjon. Den sentrale klagenemnda ved UiO er klageinstans i denne typen saker.

Du må vere merksam på at det i løpet av fråværet kan kome endringar i studieprogrammet som har innverknad på det vidare studieløpet ditt.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 12. aug. 2020 15:48 - Sist endra 25. aug. 2021 08:32