Kompetanse-hub'er for IT i forskning

På UiO er det nå etablert en rekke kompetanse-hub'er for IT i forskning. Kompetanse-hub'ene er en del av UiOs satsning på å bygge opp hub-node-strukturer som skal skal sørge for effektiv utnyttelse av ressurser, kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring mellom ulike deler av UiO innenfor et gitt tema. Hub’ene skal typisk samle og bygge opp kunnskap og kompetanse som er generisk for hele strukturen og sikre god tilgang til eInfrastrukturelle ressurser som leveres av USIT (og den nasjonale eInfrastrukturen). 

I hub-node-modellen er nodene typisk enkeltforskere og forskningsgrupper som trenger eInfrastrukturelle tjenester. I tillegg til sine noder er det naturlig at en hub knytter spesielt sterke bånd til fellestjenestene. På denne måten oppnås effektiv og god utnyttelse av fellesressursene uten at fagspesifikke føringer i for stor grad belastes disse ressursene.

Oversikt over hub-node-nettverkene

VideoHub

Nettverk for støttestruktur og samarbeid innen bruk av video- og lyddata i forskning ved UiO.

Artificial Intelligence

UiO AI hub-node project: Artificial Intelligence, Machine Learning & Deep Learning services for data-driven sciences

EyeHub

Network for eye-tracking and pupillometry.

QUALI-FAIR

Målet for huben er å etablere rutiner, prosedyrer og konkret anvisninger som vil støtte gjenbruk/flerbruk, og om mulig «åpen tilgang», knyttet til disse kostnadskrevende dataenes mulige bruksområder.

Teksthub med digital humaniora

Teksthuben skal samle og koordinere kompetanse og erfaringer fra tekst og digital humaniora på UiO, for å bygge varig forskningsinfrastruktur.

C2HO: Creative Computing Hub Oslo

C2HO will develop an interdisciplinary network for gathering and sharing relevant expertise and resources about creative computing.