Utlysning av midler til små utviklingsprosjekter i teksthuben

Teksthuben lyser ut og bevilger midler til småskalaprosjekter fire ganger i året.

Projekter som har fått støtte, annonseres på egen nettside

Teksthuben utlyser midler til småskalaprosjekter som er helt i startgropa eller som er på et tidlig utviklingsstadium. Midlene som tildeles gjennom teksthuben, er såkornsmidler til nye piloter eller eksperimenter som i løpet av prosjektet skal lede fram til et konkret utbytte, for eksempel et nytt datasett, en pilotdatabase eller til en prosjektsøknad om ekstern finansiering. Resultatet av prosjektet bør kunne gjøres tilgjengelig for teksthuben.

Hver søknad kan støttes med inntil 75 000 kr. Det kan søkes om støtte til aktiviteter knyttet til prosjektutvikling, forskningsassistanse, datainnsamling og utvikleroppdrag fra dataingeniører for å tilrettelegge digitale tjenester. Det er ikke mulig å søke om frikjøp for fast vitenskapelig ansatte eller løpende driftskostnader. Teksthuben vil normalt ikke støtte utvidelser av eksisterende databaser eller korpus, med mindre prosjektet går ut på å utvikle helt nye funksjonaliteter eller datatyper. 

Søknaden leveres via nettskjema, og skal inneholde:

  • Kort presentasjon av tiltaket (maks 200 ord)
  • Kort introduksjon av søkeren med lenke til personlig nettside

Søknadsteksten (maks 1000 ord) skal videre gjøre klart:

  • Utviklingsprosjektets relevans for teksthuben og/eller noden
  • Utviklingsprosjektets idé og nyvinninger
  • Hvordan utviklingsprosjektet planlegges å bli gjennomført
  • Forventede resultater, og eventuelt videre planer etter at utviklingsprosjektet er ferdig
  • Planlagte kostander med budsjett og utregninger

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på

  • Relevans for teksthuben
  • Gjennomførbarhet
  • Verdien av forventede pilotresultat og muligheten for å bruke dem til å oppnå videre finansiering

Søkeren må ha tilknytting til en, eller flere, av hubens noder for å kunne søke om midler. Innmelding kan gjøres i forbindelse med innsending av søknaden. Søknader blir vurdert av styringsgruppen til teksthuben, og kan sendes inn innen 1. september, 1. desember, 1. februar og 1. mai. Siste søknadsfrist er 1. mai 2022. 

Medlemmer av styringsgruppen har anledning til å søke midler, men er inhabile til å vurdere sin egen søknad.

Dersom søknaden blir innvilget, vil den korte presentasjonen av prosjektet publiseres på hubens nettsider. Det er ønskelig at sluttresultater blir tilgjengeliggjort for så mange som mulig.

Midler som blir bevilget fra teksthuben må brukes innen 1.10 2022.

 

Søknadsskjema: Søk om midler til små utviklingsprosjekter

 

Bruk av vit.ass. budsjetteres med følgende satser.

Kvalifikasjon

Stillingskode

Lønnstrinn

Timelønn

Kostnader inkludert sosiale kostnader

Bachelorgrad

1019

44

210,30 kr

302,83 kr

Mastergrad

1020

51

235,10 kr

338,54 kr

Vit.ass.er lønnes etter oppnådd kompetanse, f.eks. oppnådd BA utløser stillingskode 1019. Oppgitt timelønn er hvor mye som utbetales til vit.ass-en i bruttolønn. Kostnader inkludert sosiale kostander er den kostnaden som UiO betaler når det legges til f.eks. arbeidsgiveravgift o.l. Det er kostander inkludert sosiale kostnader som skal legges til grunn i søknaden. 

Publisert 21. sep. 2020 13:00 - Sist endret 10. sep. 2021 10:17