Om VideoHub

Samarbeidet i VideoHub skal videreutvikle nettverk og støttestruktur for bruk av video- og lyddata i forskning ved UiO.

Målet er å dele kunnskap og løsninger

Formålet er å videreutvikle samarbeidet mellom den enkelte forsker og teknisk ekspertise på tvers av enheter ved Universitetet i Oslo. Ved å jobbe i nettverk kan enhetene dele kompetanse og løsninger for forskere som arbeider med video- og lyddata i sin forskning. Kurs og opplæring vil være en vesentlig del av denne virksomheten.

Nettverket

Nettverket er organisert som hub/noder. Hovedkoordinator, også kalt en «hub», er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) med Teaching Learning Videolab. «Nodene» er samarbeidende enheter rundt på UiO med spesialkompetanse (trykk på pilene for å lese mer):

Node: Helseforskning

 • Institutt for helse og samfunn: eColab, Det medisinske fakultet
 • NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Det medisinske fakultet
 • Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • MultiLing: Senter for flerspråklighet, Det humanistiske fakultet

Koordinator for node:
Institutt for helse og samfunn: eColab, Det medisinske fakultet

Node: Video for bruk i utdanning

 • Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Lektorprogrammet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 • Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
 • Det odontologiske fakultet

Koordinator for node:
Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Node: Språkforskning

 • Institutt for lingvistiske og nordiske studier: Tekstlaboratoriet,
  Det humanistiske fakultet 
 • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet
 • MultiLing: Senter for flerspråklighet, Det humanistiske fakultet
 • Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Det medisinske fakultet

Koordinator for node:
Institutt for lingvistiske og nordiske studier: Tekstlaboratoriet, Det humanistiske fakultet 

Node: Musikk/bevegelsesforskning

 • Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet
 • RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse,
  Det humanistiske fakultet
 • MultiLing: Senter for flerspråklighet, Det humanistiske fakultet
 • Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Koordinator for node:
Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet

Node: Forskning på undervisning og læring

 • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 • Institutt for pedagogikk,  Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Naturfagsenteret, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Koordinator for node:
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 

Bakgrunn og finansiering

Satsingen bygger blant annet på arbeidet med Teaching Learning Videolab (TLVlab), og det nasjonale prosjektet eInfrastructure for Video Research, et nettverk etablert av flere enheter ved UiO.

Universitetets senter for informasjonsteknologi har tildelt satsingen midler over tre år.

Andre Lenker:

Annual report 2020

Publisert 14. juni 2019 10:31 - Sist endret 28. juli 2021 10:37