English version of this page

Om Tjenester for sensitive data

TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikrede omgivelser.

TSD brukes på UiO og av mange nasjonale forskningsinstitusjoner.

TSD er utviklet og driftet av UiO. HPC-ressursene og noen av lagringsfasilitetene er anskaffet av Sigma2 og er en del av den nasjonale e-infrastrukturen.
 
Dataene i TSD kan gjennomgå de samme prosesser og analyser, inkludert tungregning, som andre data, men i en i en lukket verden for sensitive data som oppfyller alle lovkrav til personvern og sikkerhet. TSD er en portalløsning der brukervennlighet og lav driftskompleksitet styrer prioriteringene innenfor sikkerhetsrammene.

Medieomtale

Se hva pressen har skrevet om TSD og tilknyttede prosjekter.

Tjenester for sensitive data (TSD)

Data som på noe vis er av sensitiv art krever høyere grad av sikring enn vanlige ikke-sensitive data (Personopplysningsloven §2, pkt 8). Tjenestegruppen "Sensitive Data" ved USIT/UiO leverer en tjeneste der brukere kan samle inn, lagre, dele og gjøre beregninger på sensitive data innenfor et lukket miljø. Så fremt lovverk og risikoanalyse tillater det vil USIT kunne tilby tjenester tilsvarende det man finner i det åpne UiO-segmentet, dog med tilstrekkelige sikringstiltak.

Bakgrunn

I senere tid har flere forskningsmiljøer ved UiO, OUS, andre universiteter og universitetssykehus fremmet behovet for e-infrastruktur for sensitive forskningsdata som er av en slik størrelse at man ikke kan bruke de samme systemene man brukte før for å håndtere disse. Dette er typisk høyoppløselige MR-bilder, DNA-data, et antall ulike registre av sensitive data, samt video av pasienter der det ofte er snakk om mange terabyte med data. Ytterligere behovsanalyse viste at vi må tilby en tjeneste for web-basert innsamling av sensitive opplysninger, for eksempel kostholdsvaner koplet med adresse, lønn, sykdomsprofil med mer.

Alle disse behov har resultert i at prosjektet Tjenester for Sensitive Data 1.0 (TSD 1.0) ble videreført som TSD 2.0.

Formål

Et av de viktigste formålene ved TSD er prosessering (analyse, beregninger) i tillegg til lagring og innsamling av sensitive data. Det er løst ved hjelp av en dedikert regneressurs (Colossus). Lagringsressurs og regneressurs er skalert i forhold til tilgjengelige midler, samt designet slik at systemene er enkle å utvide. I TSD brukes et system for to-faktor pålogging av sikkerhetskatagori 3. Systemet er bygget opp med gode etablerte grunntjenester, og vi jobber nå med videreutvikling av spesifikke behov.

Publisert 16. jan. 2014 08:04 - Sist endret 29. mars 2022 09:45