English version of this page

Hvordan planlegge for eksamen?

Under får du tips og råd for å legge til rette for at studentene kan gjennomføre både skriftlig og muntlig digital eksamen.

Start med læringsmålene

Før du bestemmer eksamensform, bør du gå tilbake til læringsmålene for emnet.

 • Hva er de sentrale læringsmålene, og hvilke kunnskaper, ferdigheter og kompetanse er det viktig å teste studentene i?
 • Hvilke vurderingskriterier kan legges til grunn for å måle disse kunnskapene, ferdighetene og kompetansene?

I videoen under får du mer utfyllende informasjon om viktigheten av å tenke gjennom sammenhengen mellom læringsmål og utformingen av eksamen:

Valg av eksamensform/format

Eksamen kan gjennomføres på mange forskjellige måter, og der ulike eksamensformater også kan kombineres for å teste ulike former for kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Tenk også gjennom hva som er praktisk mulig å gjennomføre for deg og for studentene. 

Noen av de mest relevante formene for eksamen der studentene er hjemme er:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Dette er en variant av det vi gjerne kaller skoleeksamen, men der du har flere valgmuligheter både med tanke på oppgaveformulering og tidsrammer.

Variant 1: Felles tidspunkt for eksamen

 • Ett alternativ er at eksamen foregår på et felles tidspunkt (f eks 4 eller 6 timer), der alle studentene påbegynner og avslutter eksamen samtidig.
 • Om man må endre tidspunkt for eksamen må dette gjøres i dialog med studieadministrasjonen på fakultetet.

Variant 2: Eksamen over flere dager

 • En annen mulighet er å gi studentene flere dager til å disponere tiden mer fritt. En slik eksamensform kan også være relevant for studenter som har familie og som har behov for en mer fleksibel eksamenssituasjon.

Variant 3: Med flere aktiviteter

 • I sistnevnte variant har du muligheten for å legge inn flere aktiviteter, som for eksempel innsamling av litteratur eller enklere former for «skrivebordsforskning».
 • Slike hjemmeeksamener kan selvsagt være sårbare for fusk, og der tidsavgrensninger eventuelt kan brukes som avbøtende tiltak.
 • Et viktig tiltak for å forebygge fusk er også å utforme eksamensoppgaver der det ikke kun etterspørres faktakunnskap, men der studentene må vise evne til å foreta selvstendige analyser og refleksjoner og sette ulike deler av fagstoffet inn i nye sammenhenger.

Gruppeinnlevering

 • Gruppeinnleveringer må ikke nødvendigvis alle gjøres av alle studenter i fellesskap, men kan være kombinasjoner av individuelle og kollektive bidrag.
 • I slike tilfeller kan eksamen foregå i ulike steg, og være kombinasjoner av skriftlig og muntlig eksaminasjon.
 • Hvis du kombinerer gruppeoppgaver med individuelle muntlige eksaminasjoner er det også større muligheter for å avdekke og sjekke ut fusk/plagiat/studentenes bidrag. Dette er en eksamensform som også kan teste studentenes evne til samarbeid.

Digitale flervalgsoppgaver/quiz

Ofte er digitale flervalgsoppgaver forbundet med testing av faktakunnskap, men formatet kan også brukes på andre måter, der flervalgsoppgavene designes slik at du ikke bare tester faktakunnskap, men også anvendelse av kunnskap.

Det siste er gjerne ganske krevende å få til, ikke minst hvis tiden til utvikling av svaralternativer er kort.

 • Flervalgseksamen/quiz kan med fordel inngå som en mindre del av et større eksamenssett, og kan ses på som en måte å frigjøre tid som kan brukes til å teste andre former for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. 
 • Det er også mulig å lage flervalgsprøver med tidsbegrensning. Dersom flervalgsspørsmålene er del av et større eksamenssett kan man lage to prøver, hvor studentene for eksempel må fullføre flervalgsprøven i den første timen av eksamen, mens resten kan brukes på prøven med de andre spørsmålstypene.

Mappevurdering 

 • Mappevurderinger er relativt innarbeidet i mange fag/programmer og er en eksamensform som kan brukes til å teste ulike former for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Det er hensiktsmessig at produktene i mappen er relativt varierte.
 • Mappevurdering er en eksamensform som kan strekkes ut over tid, og som kan brukes for å strukturere studentenes studiehverdag der ulike former for «innleveringer» i mappen er et sentralt grep.
 • Det er ofte anbefalt at en mappevurdering også inneholder et element der studentenes evne til selvrefleksjon (både over egen læring/læringsprosess og over det kunnskapsfelt de studerer) dokumenteres.
 • I de siste årene er det ikke uvanlig at produkter/innleveringer i en mappe kan inneholder filmer/studentpresentasjoner/hverandrevurderinger/blogger/lydfiler etc.  

Muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen er en innarbeidet eksamensform, ikke minst i forbindelse med karaktersetting av masteroppgaver, men kan også brukes på andre nivåer og i ulike formater. Ikke minst kan man tenke seg at studentene gjør en videopresentasjon – med eller uten påfølgende diskusjon.
 • Ofte kan muntlig eksamen være ressurskrevende, ikke minst hvis flere lærere er involvert i eksamineringen av studenter enkeltvis.
 • Alternative muntlige eksamener finnes, og inkluderer muligheten for digitale konferanser hvor studentene også kan inkluderes i hverandrevurdering, at studentene presenterer eget arbeid gruppevis, bes om å gi et foredrag/presentasjon med påfølgende utspørring/diskusjon, etc.

Eksamensformenes styrker og svakheter

Eksamensformene/formatene over er ikke gjensidig utelukkende, og har ulike styrker og svakheter.

Skriftlig eksamen har ofte vært den eksamensformen som har dominert i høyere utdanning, og er den som gjerne oppleves som enklest å tilby, og som oppleves som mest rettferdig av både studenter og ansatte.

Samtidig kan skriftlig eksamen være en stor utfordring for de studenter som har dysleksi og andre lese/skriveutfordringer.

Muntlig eksamen kan, for sistnevnte gruppe studenter, være en mer attraktiv eksamensform – som også kan teste forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter.

Mappevurdering er kanskje den eksamensform som kan gi størst mulighet for å teste ut bredden av kunnskap og ferdigheter, og ofte er det kun fantasien som setter grensene for hvilke produkter og innleveringer som kan inngå i en mappe.    

Sensorveiledninger og karaktersetting

 • Uansett hvilken eksamensform som velges, skal det i dag utarbeides en sensorveiledning. Se regler for sensorveiledning på For ansatte-sidene våre 
 • En sensorveiledning er imidlertid ikke bare et sett regler som må følges, men også en mulighet for å hjelpe både studentene og lærerne til å forberede seg godt til eksamensarbeidet.

Flere råd og tips om hvordan man kan utvikle og bruke sensorveiledninger på nettsidene til LINK - senter for læring og utdanning 

Vurderinger og karakterfastsettelser

I forbindelse med omlegging av eksamen som er påkrevet denne våren har spørsmålet om karaktersetting blitt viktigere – ikke minst i forholdet til at muligheten for å kontrollere for fusk kanskje er vanskeligere når studentene befinner seg hjemme.

Her har ulike eksamensformer/formater ulike styrker og svakheter. 

Gode kriterier for karaktersetting

Uansett eksamensform har imidlertid studentene krav på en mest mulig objektiv karakterfastsettelse.

Se eksempler på utvikling av gode kriterier for karaktersetting (www.cmu.edu/)

Bestått/ikke-bestått

Som en følge av omleggingen til digital eksamen, har mange fagmiljøer gått fra å bruke karakterskala til bestått/ikke-bestått.

Ifølge UiOs regelverk for eksamen, skal "dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen".

Rent praktisk betyr dette at man må utvikle et kriteriesett som beskriver hva minimumskravene skal være for å få bestått på eksamen. Som nevnt ovenfor i punkt 1), er det viktig at man tar utgangspunkt i læringsmålene for emnet/programmet når disse kriteriene skal utvikles.

Informasjon til studentene

Eksamen er en test av kunnskap, men kan også være en læringsprosess for studentene. Hvis eksamen skal kunne fungere som begge deler er det viktig at studentene så tidlig som mulig:

 1. får vite hvordan eksamen skal foregå,
 2. får innsikt i hvilke kunnskaper, ferdigheter og kompetanse eksamen tar sikte på å teste,
 3. får vite sentrale kriterier for hva som konstituerer kvalitet,
 4. gis anledning til å trene på eksamenslignende situasjoner,
 5. får anledning til å reflektere over egne strategier/arbeidsmåter i forbindelse med eksamen.

Åpenhet om valg av eksamensform/formater, og involvering av studenter i prosessen med å organisere og designe eksamen kan derfor både styrke legitimiteten til den eksamensform som blir valgt, og kvalitetssikre de ulike elementene i eksamensorganiseringen.

Publisert 15. apr. 2020 20:09 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59