English version of this page

Gjennomføring av digital undervisning

Digital undervisning trenger ikke være veldig annerledes enn vanlig undervisning. Det finnes mange muligheter med digitale verktøy.

Synkron og asynkron undervisning

Det er vanlig å skille mellom synkron og asynkron undervisning på nett. 

 • Synkron undervisning: Foregår i sanntid der studentene deltar i videokonferanse som erstatter en vanlig forelesning.
 • Asynkron undervisning: Studentene arbeider med pensum og ser forelesningsvideoer i sitt eget tempo. 

Forelesning i sanntid (synkron)

Forelesningsformatet er mye brukt på UiO, og det er flere ressurser som tillater å holde forelesninger i sanntid med små og store studentgrupper.

 • Ta pauser: Det kan være både slitsomt og krevende å undervise på nett, spesielt i sanntid. Planlegg derfor jevnlige pauser, eller del inn undervisningen i mindre biter slik at du og studentene kan ha full konsentrasjon og fokus i hver undervisningsøkt.

 • La studentene jobbe i grupper: Zoom har støtte for at du enkelt kan dele studentene inn i grupper, såkalte "breakout rooms", under deler av forelesningen.

 • Gjør opptak av sanntidsforelesningen: For studentene som av ulike grunner ikke kan delta til oppsatt tid, kan du vurdere opptak av Zoom-forelesningen din  som du i etterkant publiserer i Canvas.

  • For å ivareta personvernhensynet til dine studenter, anbefaler vi å skru av deltakernes kamera, samt sette opptaket på pause ved diskusjoner.

Hybrid undervisning (fysisk og digital, synkron)

Noen undervisere ønsker å gjennomføre forelesninger der noen studenter sitter i auditoriet og noen studenter deltar digitalt. For å få det til trengs god teknisk støtte og erfaring, samt at du må balansere behovene til ulike studentgrupper i ulike formater.

Det kan være utfordrende å få til en hybrid mellom fysisk og digital undervisning på en god måte. For mange vil det være hensiktsmessig å gjennomføre forelesningen først for de som er i rommet, og så legge ut opptak til resten av studentgruppen.  

Ta kontakt med din lokale IT-avdeling for bistand, og bruk veiledere for å komme i gang. 

Forelesning i opptak (asynkron)

Asynkrone forelesninger er opptak i form av enten video eller podcast studentene kan se når det passer og i sitt eget temp. Opptak av deg selv som snakker om et gitt tema kan være en god erstatning for sanntidsundervisningen nevnt ovenfor.

Lag gjerne noe kortere forelesninger om konkrete emner, tekster og kjernebegreper, og forsøk å sette disse i sammenheng med hverandre og andre aktiviteter.

 • Bryt opp i mindre deler: Del opp pensum i kortere videoer som fokuserer på ett element. Underveis kan du be studentene om å stoppe videoen for å gjøre notater, svare på spørsmål eller tenke seg om. Kortere videosnutter gjør det lettere å planlegge og redigere, og videoene vil også bli mer brukervennlig for studentene.

 • Struktur på innholdet: Ved nettundervisning trenger studentene støtte til å skape struktur og rekkefølge på aktiviteter. Tenk på hvordan en video eller en podcast passer med læringsløpet til studentene. Det er viktig at du sikrer god organisering og flyt i innholdet. 

 • Test studentene: Gi studentene anledning til å teste egen forståelse av temaene videoene/podcasten berører. En godt utformet flervalgstest vil i forlengelsen av en video/podcast, være svært gunstig for studenters læring.

 • Reduser mengden: Det kan være lett å fylle på med ressurser som kan være relevante, men for mye informasjon kan være overveldende på en digital læringsplattform. Pass på at du ikke legger ut alt for mye innhold. 

Seminarer og mindre studentgrupper

Digitale seminarer og mindre studentgrupper mulighet for mer diskusjon og studentinteraksjon.

 • Se studentene: Snakk direkte til deltagerne. Start med å ønske velkommen og gi informasjon om planen for undervisningsøkten. Be studentene om å skru på kameraet sitt for å bidra til læringsmiljøet. 
 • Støtt deltakelse: Tenk på hvordan du kan organisere at hver deltager får sin tur. Digital håndsopprekking og chat i Zoom, diskusjon på Canvas eller quiz i Mentimeter gir studentene mulighet til å bidra til diskusjoner og til å teste egen læring underveis i undervisningsøkten.
 • Bruk gruppediskusjoner: La studentene diskutere, utforske og samarbeide om å løse problemer og oppgaver i breakout-rooms i Zoom

 • La studentene presentere: Studentene kan holde presentasjoner i Zoom ved å bruke powerpoint slides og screen-sharing.

 • Ta pauser: Planlegg jevnlige pauser og del undervisningen i mindre biter for å legge til rette for at studentene kan konsentrere seg og holde fokus. 

 • Støtte gruppearbeid:

  • Kan du legge opp til gruppe- og samarbeidsaktivitet i Canvas ved å bruke gruppe- eller samskrivingsfunksjonalitet som Office365?

  • Kan du lage mindre innleveringsoppgaver som knytter seg til enkelte deler av pensum som ikke krever mye oppfølging?

 • Bruk flere kommunikasjonskanaler:

  • Kan du legge opp til digitale spørretimer eller veiledning via Zoom?

  • Kan du bruke Mentimeter for å la studentene teste egen kunnsskap eller stille spørsmål underveis i forelesningen?

  • Kan du bruke Teams til å sette i gang diskusjoner i sanntid eller asynkront?

Eksempel på organisering av en undervisningsuke

For mange vil det være hensiktsmessig å dele en undervisningsuke i flere deler. 

 1. Studentene forbereder seg ved å se forelesningsvideoer, lese pensum og bruke andre læringsressurser. I noen emner vil det være hensiktsmessig at studentene svarer på en quiz eller lignende i Canvas for å få en umiddelbar tilbakemelding på det de har lært. 
 2. Studentene deltar i digitale seminarer eller forelesninger i Zoom og bidrar til diskusjoner og refleksjoner i mindre grupper. Her får studentene ta i bruk ny kunnskap og ferdigheter sammen med hverandre. Denne delen av undervisningsopplegget forgår i sanntid. 
 3. Studentene leverer en oppgave eller bidrar i en diskusjonstråd i Canvas. På den måten får vist hva de har lært, og innleveringen kan følges opp med hverandrevurdering eller diskusjonstråder der det er relevant og hensiktsmessig. Les mer om formativ vurdering

Andre ressurser

Publisert 22. apr. 2020 12:42 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59