Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan forholder statsvitenskapelig forskning seg til tekst? Emnets formål er å gi en innføring i ulike tilnærminger der tekst benyttes som empirisk materiale. Sentrale teoretiske perspektiver på teksters samfunnsmessige og politiske betydning vil bli presentert. Mot dette bakteppet tar emnet for seg konkrete teknikker som

 • idéanalyse
 • diskursanalyse
 • kvantitativ innholdsanalyse

historiefagets kildekritikk

 • analyse av retorikk og argumentasjon

Emnet tilbyr både bakgrunnskunnskap og en konkret verktøykasse for tekstanalyse som metodisk tilnærming. Det legges betydelig vekt på praktisk anvendelse av teknikkene, og studentene gjennomfører selvstendige analyser i hjemmeoppgave over selvvalgt tema.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • bli kjent med sentrale begreper, analysestrategier og konkrete metoder for samfunnsvitenskapelig arbeid med tekst som datamateriale.
 • bli kjent med forskjellige tekstanalytiske tradisjoner og retninger.
 • få en god forståelse av teksters betydning som samfunnsvitenskapelige analyseobjekter.

Ferdigheter

Du skal:

 • bli i stand til å vurdere relevansen og fruktbarheten av ulike tekstanalytiske tilnærminger.
 • bli i stand til selv å gjennomføre teoretisk og metodisk velfunderte tekstanalyser.
 • bli en reflektert og kritisk leser av andres tekstanalyser.

Generell kompetanse

Du skal:

 • utvikle ferdigheter til å håndtere og analysere store mengder tekstmateriale.
 • styrke evnen til kritisk tenkning rundt språk, makt og politikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STV4020A – Forskningsmetode og statistikk og vi anbefaler at du har tatt dette eller et tilsvarende emne.  

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot STV4004B – Tekstanalyse (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Semesteroppgave og muntlig presentasjon.

Det gis én samlet karakter der oppgaven teller 75 prosent og presentasjonen 25 prosent. For å bestå emnet må både semesteroppgaven og muntlig være bestått, og de må være bestått i samme semester.

Muntlig presentasjon

 • En uke før innlevering skal du presentere den foreløpige oppgaven
 • En kort eksaminering som knytter an til pensum følger
 • Den muntlige delen har en samlet ramme på 20 minutter.

Semesteroppgaven

 • Skal bestå av 6000-7000 ord.
 • Skrives som en analyse av et selvvalgt tekstmateriale
 • Tema og problemstilling skal være forhåndsgodkjent av emneansvarlig.
 • Det forutsettes solid refleksjon rundt både premisser for og utførelse av dokumentbaserte undersøkelser med utgangspunkt i pensum.

 

Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaver 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Høst 2018

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk